ZARZĄDZENIE Nr 32/2017
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 23 maja 2017r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze

Na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/214/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. Rady Gminy Jaworze w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze tj. działkę 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 oraz zabudowaną działkę nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 na okres 21 dni, tj. od 25 maja do 16 czerwca 2017r.

§ 2

  1. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz zamieszczenie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w §1 zostanie umieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat – w tygodniku „Kronika Beskidzka”.

§ 3

Zarządzenie wykonać do dnia 25 maja 2017r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:25.05.2017 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Siwiecka Barbara
Data na dokumencie:23.05.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:25.05.2017 09:17