Jaworze, dn. 24 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

 Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017, został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 11 maja 2017r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 11-05-2017r. do 22-05-2017r.

 Uwagi można było przesyłać do 22 maja 2017r.

 Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

  Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl

  Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

  W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

  Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

  W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konsultacji, podmioty uprawnione, o których mowa wyżej mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

SEKRETARZ GMINY
Ewelina Domagała


Jaworze, dn. 11 maja 2017r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),
zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

  • w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:11.05.2017 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:11.05.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:25.05.2017 11:53