Informacja uzupełniająca w związku z przeprowadzonymi w dniach
od dnia 26.04.2017 do 10.05.2017 konsultacjami projektu uchwały

Uprzejmie informujemy, iż w w/w konsultowanym projekcie uchwały w § 1 pkt 3 wystąpił błąd pisarski polegający na tym, że wpisano:

"w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 1 września 2018 r. - klasa VIIa, VII b i VII c."

Powinno być:

"w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 1 września 2019 r. - klasa VII a, VII b i VII c."

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka


 Jaworze, dn. 15 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 26 kwietnia 2017r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 26 kwietnia 2017r. do 10 maja 2017r.

Uwagi można było przesyłać do 10 maja 2017r.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było samodzielne stanowisko ds. oświaty.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka


Jaworze, dn. 26 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),
zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

  • w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 10 maja 2017r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:26.04.2017 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Kominek
Data na dokumencie:26.04.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:31.05.2017 14:03