Jaworze, dn. 2 grudnia 2014 r.

ASO.111.3.2014

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) zapraszam osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  3. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja oceniać będzie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:

  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  4. w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji – planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Komisja konkursowa co do zasady pracować będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze.

Termin zgłaszania – 10 grudnia 2014 r.

Wójt
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Wójta na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:02.12.2014 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.12.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:02.12.2014 13:58