Jaworze, dn. 31 marca 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 21 marca 2017r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 21 marca 2017r. do 31-03-2017r.

Uwagi można było przesyłać do 31 marca 2017r. do godz. 13:00 Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było samodzielne stanowisko ds. oświaty.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły 4 uwagi do projektu uchwały. Jednakże z uwagi na to, iż zostały zgłoszone przez podmioty nieuprawnione nie miały one wpływu na przebieg niniejszych konsultacji.

We wskazanym okresie konsultacji z uprawnienia o którym mowa wyżej nie skorzystał żaden z podmiotów uprawnionych.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konsultacji, podmioty uprawnione, o których mowa wyżej mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

 


Jaworze, dn. 21 marca 2017r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

  • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 31 marca 2017r. do godz. 13:00

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:21.03.2017 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.03.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:05.04.2017 13:16