Jaworze, dnia 21.03.2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 7.03.2017r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 7.03.2017r. do 17.03.2017r.

Uwagi można było przesyłać do 17 marca 2017 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Jaworze w zakresie polityki społecznej.

Opinię możba było przekazać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl

Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Br XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje waża się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka


Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001)

zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie polityki społecznej,

do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – projekt z poprawkami naniesionymi dnia 7.03.2017 roku.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do 17 marca 2017 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:07.03.2017 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:29.03.2017 13:39