INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt  Gminy  Jaworze działając na  podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2014 roku   w  sprawie  sposobu  i  trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań   na  zbycie   nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. 1490 ze zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości informację  o  wyniku  pierwszego  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki 3128/17  o pow.  0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 II piętro, sala 202.
 

Przetarg zakończył się wynikiem NEGATYWNYM ze względu na
fakt, że do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

 

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz


ZARZĄDZENIE Nr 72/2016
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Uchwałą Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości:
  • niezabudowana działka 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 oraz
  • zabudowana działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakupu nieruchomości, o których mowa w ust. 1, określa ogłoszenie o pierwszym przetargu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 1 ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze,
 2. ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej „Gazeta Wyborcza” w dniu 22 września 2016r. oraz
 3. ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze na co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 3

Zarządzenie wykonać do dnia 22 września 2016r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
dr Radosław G. Ostałkiewicz

 


 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 72/2016 Wójta Gminy Jaworze z dnia
20 września 2016r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha
oraz działki nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha
zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem
o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

 

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Podstawa prawna: art. 38 i n. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Uchwała Nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze, Uchwała Nr XXXIV/321/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 lipca 2014r. o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze nr 72/2016 z dnia 20 września 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
Działki nr 3128/17 i 1900/16 zlokalizowane są w Jaworzu przy ul. Cisowej. Działka 3128/17 stanowi wąski uzupełniający pas gruntu przylegający do ul. Cisowej. Natomiast działka 1900/16 zabudowana jest nieużytkowanym obecnie budynkiem o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej.
Wyszczególnione działki stanowią jednolity funkcjonalnie obszar gruntu związany z istniejącą zabudową budynkiem nr 67.
Teren o poprawnych cechach użytkowych, z zapewnionym prawnym i faktycznym, bezpośrednim dostępem od ul. Cisowej. Działki położone są w pd-zachodniej, podgórskiej części miejscowości, z dogodną lokalizacją względem podstawowej infrastruktury społecznej gminy i regionu, działki posiadają atrakcyjne walory otoczenia. Na działce 1900/16 znajduje się murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek pochodzący z okresu przedwojennego (lata 20-te XX w.) o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 394,67 m2.
Budynek nosi ślady znacznego zużycia technicznego , istniejące elementy wykończenia wymagają gruntownej modernizacji oraz odnowienia związanego z przywróceniem całości do współczesnych parametrów użytkowych. Pozostałe powierzchnie działki 1900/16 zagospodarowano częściowo ogrodem trawiastym, utwardzoną powierzchnią parkingu oraz zadrzewieniami.
Na zapleczu budynku znajdują się 2 niewielkie budynki gospodarcze.
Cały teren jest całkowicie ogrodzony oraz w podstawowy sposób uzbrojony w elementy infrastruktury. Na terenie znajduje się własne ujęcie wody.
Nieruchomość w 2016 roku została podłączona do kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomości będące przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie posiadają żadnych obciążeń.
Nieruchomości będące przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie są obciążone żadnym zobowiązaniem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym północna część działki 3128/17 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a pozostała część w obszarze „C 1MNP”, zaś działka 1900/16 w przeważającej części znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a jej zachodni pas w obszarze „C 1RZ”.

C 1U - oznacza tereny zabudowy usługowej,
C 1MNP - oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
C 1RZ - oznacza tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych.

Istniejący budynek można m.in. zaadaptować na dom seniora, dom spokojnej starości itp.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 715 000 zł netto

Do ostatecznej ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 24 listopada 2016r.
Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości w kwocie 35 750,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), stanowiącej 5% ceny wywoławczej netto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu w jego siedzibie lub przelewem na konto Urzędu Gminy Jaworze – Bank Spółdzielczy w Jasienicy Nr 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030 z zaznaczeniem „Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu, odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 7 150,00 zł.

Termin przetargu ustala się na dzień 29 listopada 2016r. na godzinę 10:00. w siedzibie UG Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, piętro II, pok. 202.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium, oraz
 • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. (np. KRS, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, itp.)
  Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji gospodarczej powinny być nie starsze niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  Osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Koszty postępowania: Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży (tj. wycena nieruchomości, opłaty za dokumentację, koszty notarialne i sądowe, itp.)

Zapłata ceny nabycia ww. nieruchomości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca prawa własności nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Jaworze zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez akceptacji którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu wraz ze wskazaniem uzasadnionej przyczyny. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty, ustalonej w drodze przetargu.

Na wniosek osób zainteresowanych przed przystąpieniem do przetargu może nastąpić okazanie nieruchomości w terminie określonym przez Urząd Gminy Jaworze na koszt wnoszącego o okazanie.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia Urzędu Gminy Jaworze jest Pani Barbara Galocz-Siwiecka – Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, tel. (033) 828 66 42 w godz. od 8.00 do 13.00.

Wójt Gminy Jaworze

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłaszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkie
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:22.09.2016 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Galocz-Siwiecka
Data na dokumencie:20.09.2016
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:30.11.2016 12:18