ZARZĄDZENIE Nr 58/2016
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 27 lipca 2016r
.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze

Na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XXV/226/13 z dnia 4 lipca 2013r. Rady Gminy Jaworze w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Uchwałą Nr XXXXIV/321/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 10.07.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/226/13 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wywiesić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze tj. działka 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 oraz zabudowana działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 na okres 21 dni, tj. od 28 lipca do 18 sierpnia 2016r.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze,
  2. zamieszczenie informacji w prasie lokalnej w tygodniku „Kronika Beskidzka” o wywieszeniu wykazu oraz
  3. zamieszczenie na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze. § 3 Zarządzenie wykonać do dnia 28 lipca 2016r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronach internetowych Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
dr Radosław G. Ostałkiewicz

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY PRZEZ GMINĘ JAWORZE.

Wykaz sporządzono zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.)

 

 1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

1. Działka 3128/17, BB1B/00056008/0

2. Działka 1900/16, BB1B/00055731/0

 

 2

Powierzchnia nieruchomości

 

1. Działka 3128/17o pow. 0,0138 ha

2. Działka 1900/4 o pow. 0,4239 ha

 

 3

Opis nieruchomości

Działki nr 3128/17 i 1900/16 zlokalizowane są w Jaworzu przy ul. Cisowej. Działka 3128/17 stanowi wąski uzupełniający pas gruntu przylegający do ul. Cisowej. Natomiast działka 1900/16 zabudowana jest nieużytkowanym obecnie budynkiem o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej. Wyszczególnione działki stanowią jednolity funkcjonalnie obszar gruntu związany z istniejącą zabudową budynkiem nr 67.
Teren o poprawnych cechach użytkowych, z zapewnionym prawnym i faktycznym, bezpośrednim dostępem od ul. Cisowej. Działki położone są w pd-zachodniej, podgórskiej części miejscowości, z dogodną lokalizacją względem podstawowej infrastruktury społecznej gminy i regionu, działki posiadają atrakcyjne walory otoczenia. Na działce 1900/16 znajduje się murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek pochodzący z okresu przedwojennego (lata 20-te XX w.) o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 394,67 m2.
Budynek nosi ślady znacznego zużycia technicznego, istniejące elementy wykończenia wymagają gruntownej modernizacji oraz odnowienia związanego z przywróceniem całości do współczesnych parametrów użytkowych.
Pozostałe powierzchnie działki 1900/16 zagospodarowano częściowo ogrodem trawiastym, utwardzoną powierzchnią parkingu oraz zadrzewieniami.
Na zapleczu budynku znajdują się 2 niewielkie budynki gospodarcze.
Cały teren jest całkowicie ogrodzony oraz w podstawowy sposób uzbrojony w elementy infrastruktury. Na terenie znajduje się własne ujęcie wody.
Nieruchomość posiada podłączenie do kanalizacji sanitarnej

 4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym północna część działki 3128/17 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a pozostała część w obszarze „C 1MNP” zaś działka 1900/16 w przeważającej części znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a jej zachodni pas w obszarze „C 1RZ”.

C 1U - oznacza tereny zabudowy usługowej,
C 1MNP - oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
C 1RZ - oznacza tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych.

Działka 3128/17 jest niezabudowana, stanowi wąski pas zieleni.
Działka 1900/16 w części zabudowana trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 394,67 m2.

 5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

 6

Cena nieruchomości

715 000,00 zł netto + VAT 23%

 7

Wysokość stawek procentowych

Nie dotyczy

 8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

 9

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

 10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

 11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Działkę 3128/17 oraz zabudowaną działkę 1900/16 przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego.

 12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

8 września 2016r.

Powrót

Załączniki

  • 01 (pdf 1.24 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:28.07.2016 07:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Galocz-Siwiecka
Data na dokumencie:27.07.2016
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:28.07.2016 07:27