Zarządzenie Nr 13/2016
Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 stycznia 2016 r.  

w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2016  

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 1106) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).  

Wójt Gminy Jaworze
zarządza, co następuje:  


§ 1
Zarządzenie określa szczegółowy przebieg procedury i harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, a w szczególności:
1) miejsce i sposób głosowania,
2) formę głosowania,
3) sposób i termin zgłaszania przedstawicieli do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego,
4) wzór formularza zgłoszeniowego propozycji projektu obywatelskiego,
5) wzór karty do głosowania.

§ 2
Celem Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, rozumianego jako konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „budżet obywatelski” w kwocie określonej corocznie przez Radę Gminy jest:
1) uzyskanie ze strony mieszkańców gminy Jaworze propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu oraz
2) dokonanie przez mieszkańców Jaworza, którzy ukończyli nie później niż 31 grudnia 2015 r. szesnasty rok życia, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczone do procedowania na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r.

§ 3
Przedmiotem konsultacji mogą być jedynie projekty, które mają charakter jednoroczny, nie przekraczają wartości 50 tys. zł brutto, należą do kompetencji gminy oraz zostały zgłoszone w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. oraz niniejszego zarządzenia.    

§ 4
Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „budżet obywatelski” na rok 2016 wynosi sto tysięcy złotych.

§ 5
 1. Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2016 roku i kończy się z dniem 18 marca 2016 roku.
 2. Propozycje projektów obywatelskich, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w Urzędzie Gminy Jaworze (Kancelaria Ogólna) osobiście w godzinach pracy Urzędu, lub za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem Budżet Obywatelski w Jaworzu).
 3. O przyjęciu propozycji projektu obywatelskiego decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Jaworze.
 4. Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonuje się zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6
 1. Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego trwa od 04 kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku.
 2. Formę i sposób głosowania w procedurze konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego określa  Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 Wójt wyda nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7
 1. W skład Komisji, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r., wchodzą:
  1) Sekretarz Gminy Jaworze jako jej przewodniczący oraz pracownik Wydziału Finansów i Kontroli koordynujący sprawy Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
  2) przedstawiciele istniejących w Radzie Gminy Jaworze klubów radnych zgłoszonych przez ich przewodniczących do 30 kwietnia 2016 roku;
  3) przedstawiciele każdego z wnioskodawców, zgłoszeni w karcie projektu, o której mowa § 5 ust. 3, o ile zadanie zostało dopuszczone do dalszej procedury.
 2. Wiceprzewodniczącym Komisji jest przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, reprezentujący projekt, który wpłynął jako ostatni.
 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli.

§ 8
 1. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansów i Kontroli.
 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze oraz na tablicach ogłoszeń.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

 • 03 (pdf 384.6 KB)
 • 02 (docx 27.36 KB)
 • 01 (pdf 129.08 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:02.02.2016 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Śliwa
Data na dokumencie:29.01.2016
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:14.04.2016 14:31