PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 17 marca 2015r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 17.03.2015r. do 27.03.2015r.

Uwagi można było przesyłać do 27 marca 2015 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Jaworze w zakresie polityki społecznej.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy  w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82,  43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl. Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.  

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.       

                                                        

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu GOPS
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:10.04.2015 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:10.04.2015 12:52