OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001)

zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie polityki społecznej, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie:

  • zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do 27 marca 2015 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • 02 (pdf 38.97 KB)
  • 01 (doc 19.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:17.03.2015 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:17.03.2015
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:08.04.2015 08:17