OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001) zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie niepublicznych przedszkoli do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uwagi proszę przesłać na adres Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres pzu@jaworze.pl w terminie do 20 lutego 2015 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 , 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

załącznik : projekt uchwały.

Powrót

Załączniki

  • 03 (pdf 203.42 KB)
  • 01 (pdf 233.4 KB)
  • 02 (doc 33 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ...
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:09.02.2015 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Łepecka
Data na dokumencie:06.02.2015
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:25.02.2015 14:20