Jaworze, dn. 22 października 2014r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie w przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015 został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 9 października 2014r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 09-10-2014r, do 20-10-2014r.

Uwagi można było przesyłać do 20 października 2014 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konsultacji, podmioty uprawnione, o których mowa wyżej mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

Z up. Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka
Sekretarz Gminy Jaworze

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015"
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:27.10.2014 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:22.10.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:27.10.2014 09:21