Jaworze, dn. 10 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze /projekt z dnia 16 maja 2014r./:

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Projekt uchwały z dnia 9 kwietnia 2014r. był konsultowany w okresie od 10-04 do 23-04-2014r., następnie został zmieniony na posiedzeniu Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy w dniu 16 maja 2014r. W związku z powyższym przy uwzględnieniu zmian zaproponowanych na posiedzeniu komisji zostaje ponownie skierowany do konsultacji.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 26 maja 2014r. do godz. 15:00.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Sekretarz Gminy Jaworze

Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Załączniki

  • 01 (pdf 46.04 KB)
  • 02 (pdf 78.33 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:16.05.2014 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:16.05.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:16.05.2014 12:34