Jaworze, dn. 6 maja 2014r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 10 kwietnia 2014r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 10-04-2014r. do 23-04-2014r.

Uwagi można było przesyłać do 23 kwietnia 2014 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze; na a
dres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl

Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konsultacji, podmioty uprawnione, o których mowa wyżej mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

Wójt
Zdzisław Bylok


 

Jaworze, dn. 10 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), z

apraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2014r. do godz. 15:00.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt
Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

  • 01 (pdf 41.17 KB)
  • 02 (pdf 28.06 KB)
  • 03 (pdf 46.66 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:10.04.2014 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:10.04.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:07.05.2014 13:59