OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Jaworze: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze.  

Uwagi w formie pisemnej proszę kierować przy użyciu formularza, który można:  
  1. składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl,
  3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.    
Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 111  w godzinach pracy urzędu.  

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2014 r. i kończy w dniu 29 kwietnia 2014 r.  

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • 03 (pdf 40.69 KB)
  • 01 (pdf 503.84 KB)
  • 02 (pdf 148.93 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:31.03.2014 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.03.2014
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:15.05.2014 15:49