OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH    

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.  

Uwagi w formie pisemnej proszę kierować:  
  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl,
  3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.  
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2014 r. i kończy w dniu  31 stycznia 2014 r.  
Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje wszystkie nieruchomości położone na terenie Gminy Jaworze.  
Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.  
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • 03 (pdf 44.7 KB)
  • 02 (doc 134 KB)
  • 01 (pdf 122.82 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:21.01.2014 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2014
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:17.02.2014 10:33