PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 20 stycznia 2014r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20.01.2014r. do 3.02.2014r.

Uwagi można było przesyłać do 3 lutego 2014 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Jaworze w zakresie polityki społecznej.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl

Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

 


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001)

zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie polityki społecznej,

do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres  atalik@jaworze.pl w terminie  do 3 lutego 2014 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Powrót

Załączniki

  • 01 (doc 44.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób ...
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:20.01.2014 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:20.01.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:10.02.2014 12:01