ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w zw. z art. 13 ust. 3 i 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, ze zm.) oraz § 7 ust.1 lit b załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/247/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 12 grudnia 2013r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia opublikowuję na stronach internetowych Urzędu Gminy Jaworze, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Jaworze oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Zdzisław Bylok


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 14 stycznia 2014r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 12 grudnia 2013r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności poprzez: a) promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze,

 Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Przyznana kwota dotacji

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”

 „Dziedzictwo kulturowe – fundamentem naszej tożsamości” Organizacja cyklu otwartych imprez kulturalnych, pokazów, spotkań, biesiad i wyjazdów upowszechniających dziedzictwo kulturowe Jaworza, jego tradycje i zwyczaje, dorobek artystyczny jego mieszkańców mających na celu integrację lokalnej społeczności, utożsamiających się ze swoim środowiskiem

8 500,00 zł

 Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu

  „Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury gminy Jaworze, powiatu bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego”

8 000,00 zł

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu

 „Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze poprzez zorganizowaną działalność zespołu pieśni i tańca”

11 000,00 zł

 Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

  „Edukacja kulturalna poprzez warsztaty, koncerty, wystawy i pokazy”

5 000,00 zł

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu

 „Organizacja X Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej”

4 920,00 zł

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu

  „Aktorzy śpiewają kolędy”

2 500,00 zł

   Razem

39 920,00 zł

 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, a także wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności poprzez,
a) rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
b) promocję kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
c) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,

 Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Przyznana kwota dotacji
 Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Jaworze

  „Organizacja i udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - łucznictwo

12 000,00 zł

 Uczniowski Klub Sportowy „Gruszka” Jaworze

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny i promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. Szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej”

6 700,00 zł

 Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu

 „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego”

6 000,00 zł

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu

 „Wakacyjne półkolonie w Jaworzu”

5 300,00 zł

   Razem

30 000,00 zł

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 12 grudnia 2013r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zada
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:15.01.2014 13:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:14.01.2014
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:16.01.2014 12:37