Jaworze, dn. 6 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

        Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze  został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 22 listopada 2013r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 22-11-2013r. do 02-12-2013r.
Uwagi można było przesyłać do 02 grudnia 2013 roku.
Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.
Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl
Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

        Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

       W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konsultacji, podmioty uprawnione, o których mowa wyżej mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

Wójt
Zdzisław BylokJaworze, dn. 22 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 2 grudnia 2013r. do godz. 15:00.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt
Zdzisław Bylok


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • 01 (pdf 116.44 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:22.11.2013 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.11.2013
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:11.12.2013 09:27