ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał: ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11.12, 2012R.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:
 1. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  
Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza: 
 1.  osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl  lub  mbednarek@jaworze.pl
 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.  
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 6 marca 2013 r. i kończy w dniu 20 marca  2013 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

 • 6 (pdf 340.07 KB)
 • 1 (pdf 335.73 KB)
 • 2 (doc 73 KB)
 • 3 (doc 59 KB)
 • 4 (doc 399.5 KB)
 • 5 (doc 135 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał: ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11.12, 2012R.
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.03.2013
Data publikacji:06.03.2013 14:56