REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JAWORZE

V KADENCJA 2010-2014ROK 2010

1.

Zarządzenie Nr 99/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

2.

Zarządzenie Nr 100/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze

3.

Zarządzenie Nr 101/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

4.

Zarządzenie Nr 102/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

5.

Zarządzenie Nr 103/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ZFŚS

6.

Zarządzenie Nr 104/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

7.

Zarządzenie Nr 105/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ISO

8.

Zarządzenie Nr 106/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ISO

9.

Zarządzenie Nr 107/10

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

ROK 2011

1.

Zarządzenie Nr 1/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 stycznia 2011 r.

informacja w sprawie wielkości budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla jednostek organizacyjnych gminy Jaworze

2.

Zarządzenie Nr 2/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym na rok 2011

3.

Zarządzenie Nr 3/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Jaworze

4.

Zarządzenie Nr 4/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA w Referacie Gospodarki i Infrastruktury w wymiarze całego etatu

5.

Zarządzenie Nr 5/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA REFERATU OTG w wymiarze całego etatu.

6.

Zarządzenie Nr 6/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze

7.

Zarządzenie Nr 7/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.

Zarządzenie Nr 8/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze

9.

Zarządzenie Nr 9/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 16 lutego 2011 r.

powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”

10.

Zarządzenie Nr 10/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie powołania zespołu autorskiego oraz koordynatora celem opracowania aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Jaworze w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

11.

Zarządzenie Nr 11/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie : ustalenia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ustalenia maksymalnej kwoty ich dofinansowania.

12.

Zarządzenie Nr 12/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie wyznaczenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu

13.

Zarządzenie Nr 13/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Jaworze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

14.

Zarządzenie Nr 14/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Jaworze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

15.

Zarządzenie Nr 15/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie: zasięgnięcia opinii społecznej przez Wójta Gminy Jaworze w przedmiocie wprowadzenia jednolitej numeracji porządkowej wzdłuż ulic w Jaworzu

16.

Zarządzenie Nr 16/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 marca 2011 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

17.

Zarządzenie Nr 17/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18.

Zarządzenie Nr 18/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011

19.

Zarządzenie Nr 19/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "Modernizacja ścieżek parkowych w Parku Zdrojowym im. J. Piłsudskiego w Jaworzu"; "Odnowa Centrum Jaworza"

20.

Zarządzenie Nr 20/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok

21.

Zarządzenie Nr 21/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów gminnych z terenu gminy Jaworze"

22.

Zarządzenie Nr 22/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 19 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2011 rok.

23.

Zarządzenie Nr 23/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu

24.

Zarządzenie Nr 24/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2011 rok.

25.

Zarządzenie Nr 25/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2011 rok.

26.

Zarządzenie Nr 26/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia procedur ISO

27.

Zarządzenie Nr 27/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu

28.

Zarządzenie Nr 28/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. INWESTYCJI w Referacie Jednostka Realizująca Projekt PN. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu” w pełnym wymiarze czasu pracy

29.

Zarządzenie Nr 29/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.

30.

Zarządzenie Nr 30/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze

31.

Zarządzenie Nr 31/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011-2011

32.

Zarządzenie Nr 32/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.

33.

Zarządzenie Nr 33/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 13 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Drenaż opaskowy dla Przedszkola Nr 2 w Jaworzu”

34.

Zarządzenie Nr 34/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011

35.

Zarządzenie Nr 35/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

36.

Zarządzenie Nr 36/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.

37.

Zarządzenie Nr 37/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania

o  zamówienie publiczne na „Budowa zaplecza przy kompleksie sportowym w Jaworzu”

38.

Zarządzenie Nr 38/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia

postępowania o  zamówienie publiczne na „Przebudowa budynku handlowo-gastronomicznego „Pod Gruszką w Jaworzu”

39.

Zarządzenie Nr 39/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.

40.

Zarządzenie Nr 40/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli Wewnętrznej na 2011 rok

41.

Zarządzenie Nr 41/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników  

42.

Zarządzenie Nr 42/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

43.

Zarządzenie Nr 43/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowa odwodnienia wzdłuż ul. Wiejskiej w Jaworzu”  

44.

Zarządzenie Nr 44/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzania nr 37/2011 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Budowa zaplecza przy kompleksie sportowym w Jaworzu”  

45.

Zarządzenie Nr 45/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Brukowanie miasteczka wraz z jego urządzeniem poprzez zapewnienie infrastruktury towarzyszącej” oraz „Utwardzenie drogi dojazdowej do Amfiteatru wraz z parkingiem dolnym”  

46.

Zarządzenie Nr 46/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

47.

Zarządzenie Nr 47/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

48.

Zarządzenie Nr 48/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego utworzonego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011  

49.

Zarządzenie Nr 49/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Jaworze przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych rozpowszechnianych w celu prowadzenia kampanii wyborczej dla wszystkich komitetów wyborczych  wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.    

50.

Zarządzenie Nr 50/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.

51.

Zarządzenie Nr 51/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Jaworze na 2012r.

52.

Zarządzenie Nr 52/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.

53.

Zarządzenie Nr 53/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze”  

54.

Zarządzenie Nr 54/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł 00/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Jaworze w roku 2011  

55.

Zarządzenie Nr 55/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

56.

Zarządzenie Nr 56/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Etap III – Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”  

57.

Zarządzenie Nr 57/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jaworze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.

58.

Zarządzenie Nr 58/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

59.

Zarządzenie Nr 59/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu

60.

Zarządzenie Nr 60/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r

61.

Zarządzenie Nr 61/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze I kadencji 2011-2013  

62.

Zarządzenie Nr 62/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r. oraz zmianie przeznaczenia rezerwy celowej

63.

Zarządzenie Nr 63/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie: wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności  

64.

Zarządzenie Nr 64/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 maja 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze

65.

Zarządzenie Nr 65/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2011/2012  

66.

Zarządzenie Nr 66/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

67.

Zarządzenie Nr 67/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53/2011 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze”

68.

Zarządzenie Nr 68/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na druk i dostawę pozycji książkowej pt. „Saga Rodu Saint Genois d’Anneaucourt - Panów na Jaworzu” w sześciu wersjach językowych  

69.

Zarządzenie Nr 69/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2011r.  

70.

Zarządzenie Nr 70/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.  

71.

Zarządzenie Nr 71/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.

72.

Zarządzenie Nr 72/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2012r. wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 oraz informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych  

73.

Zarządzenie Nr 73/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach organów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.  

74.

Zarządzenie Nr 74/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze I kadencji 2011-2013  

75.

Zarządzenie Nr 75/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.  

76.

Zarządzenie Nr 76/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu

77.

Zarządzenie Nr 77/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na konserwację oświetlenia ulicznego w Gminie Jaworze  

78.

Zarządzenie Nr 78/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze

79.

Zarządzenie Nr 79/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.  

80.

Zarządzenie Nr 80/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2012r. wraz z Projektem Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

81.

Zarządzenie Nr 81/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011r.  

82.

Zarządzenie Nr 82/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego ds. gromadzenia i przygotowania materiałów do druku czasopisma lokalnego „Echo Jaworza”

83.

Zarządzenie Nr 83/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: opłaty za usługę zamieszczenia ogłoszenia w czasopiśmie „Echo Jaworza”

84.

Zarządzenie Nr 84/11

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami i tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008, stanowiący zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu

ROK 2012

1.

Zarządzenie Nr 1/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: zasad rachunkowości

2.

Zarządzenie Nr 2/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: obiegu dokumentów księgowych

3.

Zarządzenie Nr 3/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym na rok 2012

4.

Zarządzenie Nr 4/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia  2 stycznia 2012 r.

w sprawie: upoważnienia kierowników

5.

Zarządzenie Nr 5/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17  stycznia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6.

Zarządzenie Nr 6/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17  stycznia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze

7.

Zarządzenie Nr 7/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 25  stycznia 2012 r.

w sprawie: ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli

8.

Zarządzenie Nr 8/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31  stycznia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na „Przebudowa mostu wzdłuż drogi – ul. Sosnowa w Jaworzu”

9.

Zarządzenie Nr 9/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

10.

Zarządzenie Nr 10/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie: udzielenia Pani Marii Łepeckiej – Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11.

Zarządzenie Nr 11/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

12.

Zarządzenie Nr 12/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu

13.

Zarządzenie Nr 13/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia preliminarza Funduszu na rok 2012, stanowiącego zmienny załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

14.

Zarządzenie Nr 14/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012

15

Zarządzenie Nr 15/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

16.

Zarządzenie Nr 16/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 0152/8/02 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie ustalenia stawek poboru opłat za czynności kserograficzne oraz opłat za udostępnianie informacji

17.

Zarządzenie Nr 17/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze

18.

Zarządzenie Nr 18/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

19.

Zarządzenie Nr 19/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

20.

Zarządzenie Nr 20/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.

21.

Zarządzenie Nr 21/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "Odbudowa drogi gminnej ul. Średnia w Jaworzu - odcinek od "Atarexu" w kierunku ul. Wapienickiej

22.

Zarządzenie Nr 22/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

23.

Zarządzenie Nr 23/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

24.

Zarządzenie Nr 24/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów, o których mowa w art 23 ust. 4a i ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w stosunku do osób ubiegających się o świadczenie rodzinne lub pobierających świadczenia pielęgnacyjne zamieszkałych na terenie gminy Jaworze

25.

Zarządzenie Nr 25/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego

26.

Zarządzenie Nr 26/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

27.

Zarządzenie Nr 27/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w gminie Jaworze

28.

Zarządzenie Nr 28/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego

29.

Zarządzenie Nr 29/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

30.

Zarządzenie Nr 30/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 maja 2012 r.

organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Jaworze

31.

Zarządzenie Nr 31/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu"

32.

Zarządzenie Nr 32/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO SPECJALISTY ds. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

33.

Zarządzenie Nr 33/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Referacie GI

34.

Zarządzenie Nr 34/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 czerwca 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

35.

Zarządzenie Nr 35/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu

36.

Zarządzenie Nr 36/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

37.

Zarządzenie Nr 37/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3203000 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

38.

Zarządzenie Nr 38/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

39.

Zarządzenie Nr 39/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie pracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Jaworze oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze

40.

Zarządzenie Nr 40/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności

41.

Zarządzenie Nr 41/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

42.

Zarządzenie Nr 42/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

43.

Zarządzenie Nr 43/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

44.

Zarządzenie Nr 44/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

45.

Zarządzenie Nr 45/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

46.

Zarządzenie Nr 46/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

47.

Zarządzenie Nr 47/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

48.

Zarządzenie Nr 48/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie zasad rachunkowości

49.

Zarządzenie Nr 49/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

50.

Zarządzenie Nr 50/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

51.

Zarządzenie Nr 51/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 18 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2012/2013 rok".

52.

Zarządzenie Nr 52/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na ""ETAP III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"

53.

Zarządzenie Nr 53/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaworze

54.

Zarządzenie Nr 54/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

55.

Zarządzenie Nr 55/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie konsultacji w sprawie projektów uchwał

56.

Zarządzenie Nr 56/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie organizacji ćwiczenia obronnego w Gminie Jaworze w ramach dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT BIELSKI 2012"

57.

Zarządzenie Nr 57/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 12 października 2012 r.

w sprawie zamian w Uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2012 rok

58.

Zarządzenie Nr 58/12

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy Jaworze - VI kadencja lata 2010-2014
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:16.10.2012 21:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:16.10.2012 22:02