OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH  

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001) zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie  niepublicznych przedszkoli   do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Uwagi proszę przesłać na adres Gminny Zespół Oświaty  w Jaworzu, ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres pzu@jaworze.pl 

w terminie    do 15 października 2012 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Gminny Zespół Oświaty  w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 , 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • 1 (pdf 932.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:05.10.2012 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.10.2012
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:10.10.2012 10:38