wersja do wydruku Anna Talik 23.05.2012 13:30

zaproszenie do składania ofert na usługę z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I do III w formie zlecenia w ramach projektu systemowego pt, "Indywidualizacja nauczania..."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Protokół z posiedzenia komisji w sprawie naboru realizatorów do projektu systemowego 9.1.2 pt. „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze”

W dniu 25.06.2012r.zostały komisyjnie otwarte oferty realizatorów do projektu systemowego 9.1.2. Wpłynęło 14 ofert z czego na :
 1. Zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu -  5 ofert
 2. Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 1 oferta
 3. Zajęcia logopedyczne  – 2 oferty
 4. Gimnastyka korekcyjna – 4 oferty
 5. Zajęcia rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 2 oferty 
Kryterium wyboru zostało spełnione dla 5 najkorzystniejszych ofert które spełniały wymogi do prowadzenia zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. z 2009r Nr 50, poz.400) niżej podane osoby posiadają kwalifikacje odpowiadające tematyce zamówienia oraz podały najkorzystniejszą ofertę cenową:
 1. Pani Ciochoń Lucyna – Zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. Pani Kuś Maria - Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 3. Pani  Machnik Grażyna - Gimnastyka korekcyjna
 4. Pani Foks Monika - Zajęcia rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
 5. LOGIS usługi logopedyczno- pedagogiczne – Pani  Królak Iwona - Zajęcia logopedyczne  

 Główny Księgowy
Danuta Klima

Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Cholewik

Referent
Alicja Kominek 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zaproszenie do składania ofert

Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu zamierza przeprowadzić konkurs ofert na usługę z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I do III w formie zlecenia w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Gminy Jaworze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zakresie:

 1. zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - ilość godzin w projekcie 90
 2. zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ilość godzin  w projekcie 90
 3. zajęcia logopedyczne – ilość godzin w projekcie 90
 4. gimnastyka korekcyjna – ilość godzin w projekcie 90
 5. zajęcia rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych - ilość godzin w projekcie 60

  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 17.11.2010r. Dz. U. 228 poz. 1487w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholog pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przedmiotem umowy będą prace zlecone do wykonania Wykonawcy do którego obowiązków będzie należało:

 1. Prowadzenie zajęć w/w dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworzu od 03 września 2012r. do 30 czerwca 2013r.
 2. Opracowanie i realizowanie harmonogramu wsparcia. Harmonogram realizacji zajęć zatwierdza Zamawiający.
 3. Przygotowanie programu i planu zajęć.
 4. Monitorowanie postępów i zadowolenia uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 5. Prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć: dziennik zajęć edukacyjnych zawierających listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych w wersji papierowej.
 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy z dokładnością do 1 godziny lekcyjnej / zegarowej
 7. Przekazywanie do biura projektu wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dnia każdego miesiąca, zaakceptowane wcześniej przez dyrektora szkoły.
 8. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 9. Przestrzeganie regulaminu obowiązującego w pracowni, w której będą prowadzone zajęcia.
 10. Decydowania o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce przy wykorzystaniu zakupionych pomocy dydaktycznych do realizacjo projektu.
 11. Wykonywanie wszelkich zleconych czynności z należytą starannością wymaganą od osób zajmujących się profesjonalnym świadczeniem usług dydaktycznych oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 12. Prowadzenie zbiorczej ewidencji godzin i zadań, w przypadku wykonawców którzy zaangażowani są w więcej niż 1 projekcie w ramach NSRO.
 13. Współpraca z zespołem projektu.

Oferta winna zawierać:

 • CV osoby/osób mających świadczyć usługę ze szczególnym wskazaniem na posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U., z 2009r. Nr 50, poz. 400)
  a) posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiadające tematyce danej części zamówienia lub wykształcenie wyższe wraz z uzupełniającymi kursami lub studiami podyplomowymi odpowiadającymi tematyce danej części zamówienia.
  b) posiadają co najmniej ukończoną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub staż pracy związany z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami minimum 1 rok.
  Warunek określony w ppkt a) i b) należy spełnić łącznie.
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Doświadczenie oraz wskazaną cenę 100% za jedną godzinę.

Zainteresowane podmioty proszę proszone są o składanie ofert osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu ul. Wapienicka 10, 43-384 Jaworze w godzinach od 7 do 15 (od poniedziałku do piątku).
Spośród złożonych ofert wybrany zostanie Wykonawca.
Po rozpatrzeniu ofert i wyborze podpisanie umowy nastąpi w dniu 03.09.2012r. na okres trwania projektu do 30.06.2013r.
Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 15.06.2012r. Decyduje data wpływu oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Tel.: 33 8173 602
Wyboru ofert dokona Komisja w terminie 10 dni od daty zakończenia składania ofert.

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu
mgr Maria Łepecka

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 38.23 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do składania ofert na usługę z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I do III w formie zlecenia w ramach projektu systemowego pt, "Indywidualizacja nauczania..."
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Maria Łepecka
Data na dokumencie:22.05.2012
Data publikacji:23.05.2012 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.06.2012 09:16 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.06.2012 09:05 Edycja dokumentu (Anna Talik)
26.06.2012 09:05 Dodano załącznik "01" (Anna Talik)
25.06.2012 15:36 Edycja dokumentu (Anna Talik)
24.05.2012 10:12 Edycja dokumentu (Anna Talik)
23.05.2012 14:32 Edycja dokumentu (Anna Talik)
23.05.2012 13:30 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)