usługa nagrania filmu o jaworzu, sztuki teatralnej pt. „kurort. sekrety dawnego jaworza” oraz e-booka na płytach dvd (UWAGA ZMIANA)

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W TRYBIE ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr GI.0719-31(06-12)/09 z dnia 2011-09-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GMINA JAWORZE - URZĄD GMINY JAWORZE – ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze zamierza zawrzeć umowę o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 € brutto na wykonanie w ramach projektu pn. Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Kultura”, Działanie 4.3 Promocja kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 USŁUGI NAGRANIA FILMU O JAWORZU, SZTUKI TEATRALNEJ PT. „KURORT. SEKRETY DAWNEGO JAWORZA” ORAZ E-BOOKA NA PŁYTACH DVD, zaprasza do składania ofert.

 • Termin wykonania zamówienia: 15 listopada 2011 r.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik do nin. ogłoszenia.
 • Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
 • Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT.
 • Oddzielnie należy podać stawkę procentową podatku VAT. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez Wykonawcę.
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze w kopercie lub opakowaniu opatrzonym napisem: „Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze – TŁOCZENIE PŁYT DVD
 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  • uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony wg wzoru (zał. 1)
  • wypełniony formularz Oferty zawierający wymagane oświadczenia (zał. 2)
  • oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg wzoru (zał. 3)
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze (zał. 4)
  • egzemplarz demonstracyjny opakowania płyty DVD
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  • cena wykonania zamówienia - 60%
  • jakość egzemplarza demonstracyjnego opakowania DVD - 40%
 • Zamawiający wymaga doświadczenia w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze. Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że wykonywał lub obecnie wykonuje zadania polegające na produkcji min. 1 000 płyt DVD z plikami multimedialnymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz zrealizowanych produkcji dołączając go do formularza ofertowego.
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.10.2011 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze, p. 103 (I p.).
 • Termin związania ofertą – 20 dni.
 • Osoba upoważniona do kontaktów: Radosław G. Ostałkiewicz, ostalkiewicz@jaworze.pl, tel. 338172195, fax. 338172871.

POSTĘPOWANIE MA CHARAKTER ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW

Powrót

Załączniki

 • 1 (doc 251 KB)
 • 2 (pdf 498.08 KB)
 • 3 (pdf 231.13 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:usługa nagrania filmu o jaworzu, sztuki teatralnej pt. „kurort. sekrety dawnego jaworza” oraz e-booka na płytach dvd (UWAGA ZMIANA)
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.09.2011
Data publikacji:26.09.2011 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż