Jaworze, dnia 15-03-2010r.

ASO 0716-1/10

WÓJT GMINY JAWORZE

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert

na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010.

Lp.

Kategoria interwencji

Pro

jekt

Tytuł projektu

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania

Beneficjent

I

Art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze (§ 9 pkt 1 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury Gminy Jaworze, Powiatu Bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego

8.000,00 zł

Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu

2

Promowanie i kultywowanie tradycji i wartości regionalnych Jaworza poprzez organizowanie otwartych imprez kulturalnych dla społeczności miejscowej i zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych w celu integracji społeczności lokalnej

8.000,00 zł

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”

3

Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołów pieśni i tańca

11.000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu

Razem

27.000,00

II

Art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (§ 9 pkt 2 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej

5.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Gruszka” Jaworze

2

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie gimnazjum

12.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka-Komes” Jaworze

3

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego

6.000,00 zł

Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu

4

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego w sztukach walki wschodu

3.500,00 zł

Stowarzyszenie Kick-Boxingu „Beskid-Dragon”

5

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie imprez sportowych oraz prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego w łucznictwie 

3.500,00 zł

Brak ofert

Razem

30.000,00 zł

III

Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej (§ 9 pkt 3 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej.

 5 000 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Beskidzki

Razem

5.000,00

 

Wójt
Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

  • 01 (pdf 68.19 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego innymi podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:15.03.2010 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.03.2010
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:06.11.2013 10:06