wersja do wydruku Anna Talik 22.02.2010 14:14

trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki GAZ 33023 S GAZELLE

WÓJT GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Jaworze, dnia 19 lutego 2010r.

ASO 2133-1/09

Wójt Gminy Jaworze
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
tel. 33/ 8172 195, 8172 813, 8172 534
faks 33/ 8172 871
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

OGŁASZA TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI GAZ 33023 S GAZELLE

Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki GAZ 33023S GAZELLE o numerze rejestracyjnym SBI MK78, stanowiący mienie Gminy Jaworze.

Cena wywoławcza pojazdu: 16.640,00 zł /słownie: szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100 gr/

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka : GAZ
Oznaczenie, typ: 33023 S GAZELLE
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Nr rejestracyjny: SBI MK78
Rok produkcji: 2005
Ładowność: 1340 kg
Nr identyfikacyjny pojazdu: X9633023062079843
Kolor powłoki lakierniczej: NIEBIESKI
Rodzaj silnika: ZS
Typ silnika: Stayer
Pojemność silnika: 2134 cm3
Moc kW/KM: 81/110
Przebieg: 40245 km /stan licznika w dniu 18.02.2010r./
Data pierwszej rejestracji: 30.05.2006r.
Samochód posiada ważne badania techniczne oraz opłacone ubezpieczenie OC.

Samochód można oglądać przed budynkiem Urzędu Gminy Jaworze od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, czwartek w godz. od 7:00 do 17:00 w piątek w godz. od 7:00 do 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym /tel. 501-675-813/.

Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 12 marca 2010r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jaworze pokój nr 103 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu, w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg – sprzedaż samochodu marki GAZELLE”.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. Nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Formularz można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej www.jaworze.bip.info.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2010r. o godz. 10:30 w siedzibie sprzedawcy – pok. Nr 105 Urzędu Gminy Jaworze.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta; 
 • numery PESEL, NIP lub REGON oferenta, 
 • datę sporządzenia oferty;
 • numer rachunku bankowego oferenta; 
 • oferowaną cenę; 
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferowanego samochodu tj. w kwocie 1.664,00 zł. Wadium należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy Jaworze lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Jasienicy nr 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010, najpóźniej do dnia 12 marca 2010r. do godz. 10:00.

Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu, ale nie wcześniej niż o godz. 11:30.

Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionej faktury VAT i podpisaniu umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 68 poz. 450 ze zm.).
Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto właściciela pojazdu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Wójt
(-)Zdzisław Bylok

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 65.69 KB)
 • 02 (doc 43.5 KB)
 • 03 (JPG 1.1 MB)
 • 04 (JPG 1.11 MB)
 • 05 (JPG 1.04 MB)
 • 06 (JPG 1.23 MB)
 • 07 (JPG 1.33 MB)
 • 08 (JPG 1.28 MB)
 • 09 (JPG 1.25 MB)
 • 10 (JPG 856.28 KB)
 • 11 (JPG 881.32 KB)
 • 12 (JPG 1.25 MB)
 • 13 (JPG 1.27 MB)
 • 14 (JPG 1.2 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki GAZ 33023 S GAZELLE
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.02.2010
Data publikacji:22.02.2010 14:14