wersja do wydruku Anna Talik 05.02.2010 08:23

ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę digitalizacji dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt oraz innych usług o których mowa w Uproszczonej SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W TRYBIE ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr GI.0719-21(9)/09 z dnia 2010-02-05

PUBLIKACJA NIEOBOWIĄZKOWA – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GMINA JAWORZE - URZĄD GMINY JAWORZE – ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze zamierza zawrzeć umowę o wartości nieprzekraczającej 10.000 € na wykonanie w ramach projektu pn. Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Kultura”, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013usługi digitalizacji dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt znajdujących się w depozycie Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz innych usług, o których mowa w załączonej do niniejszego ogłoszenia Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w związku z tym, zaprasza do składania ofert.

 • Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2010 r. 
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym załącznik do nin. Ogłoszenia. 
 • Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 
 • Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Oddzielnie należy podać stawkę procentową podatku VAT. 
 • Do oferty powinny być załączone wszystkie wymagane dokumenty – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
 • Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez Wykonawcę. 
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 
 • Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze i opatrzona napisem: „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego – usługa digitalizacji” 
 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz Oferty zawierający wymagane oświadczenia 
  • oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg wzoru, 
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
  • uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie USIWZ 
 • Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty. 
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena wykonania zamówienia - 100% (z zastrzeżeniem opcjonalnego kosztu transportu, który nie będzie decydujący) 
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze, p. 103 (I p.). 
 • Termin związania ofertą – 30 dni. 
 • Osoba upoważniona do kontaktów: Radosław G. Ostałkiewicz, ostalkiewicz@jaworze.pl, tel. 338172195, fax. 338172871. 
 • Szczegółowe informacje wraz z załącznikami umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem http://www.jaworze.bip.info.pl w zakładce: „zamówienia publiczne do 14 tys. €”.

UWAGA:
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przepisu art. 4 pkt 8.

Wójt
Zdzisław Bylok


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę digitalizacji dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt oraz innych usług o których mowa w Uproszczonej SIWZ
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.02.2010
Data publikacji:05.02.2010 08:23