WÓJT GMINY JAWORZE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96 poz. 873, ze zm.), oraz uchwały Nr XXIX/252/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010,

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na rok 2010.

§ 1

1. Konkurs obejmuje następujące zadania:

Lp.

Kategoria interwencji

Pro

jekt

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie

w roku 2010

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie

w roku 2009

I

Art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze (§ 9 pkt 1 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Organizacja cyklu otwartych spotkań (warsztatów roboczych, paneli dyskusyjnych) poświęconych istotnym problemom rozwoju kultury Gminy Jaworze, Powiatu Bielskiego oraz Śląska Cieszyńskiego

8.000,00 zł

7.000,00 zł

2

Promowanie i kultywowanie tradycji i wartości regionalnych Jaworza poprzez organizowanie otwartych imprez kulturalnych dla społeczności miejscowej i zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych w celu integracji społeczności lokalnej

8.000,00 zł

7.000,00 zł

3

Kultywowanie folkloru regionalnego i lokalnego poprzez zorganizowaną działalność zespołów pieśni i tańca

11.000,00 zł

11.000,00 zł

Razem

27.000,00

25.000,00 zł

II

Art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (§ 9 pkt 2 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej

5.000,00 zł

5.000,00 zł

2

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie gimnazjum

12.000,00 zł

10.000,00 zł

3

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa morskiego i śródlądowego

6.000,00 zł

5.000,00 zł

4

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego w sztukach walki wschodu

3.500,00 zł

0,00 zł

5

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie imprez sportowych oraz prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego w łucznictwie 

3.500,00 zł

0,00 zł

Razem

30.000,00 zł

20.000,00 zł

III

Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej (§ 9 pkt 3 Uchwały RG XXIX/252/09)

1

Zwalczanie patologii społecznych zwłaszcza w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności harcerskiej.

 5 000 zł

0,00 zł

Razem

5.000,00

0,00 zł

2. Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się przed upływem 17 grudnia 2010r.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania, w tym:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.);
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 4. spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3

 1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty (wzór określa rozporządzenie MPiPS z dn. 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
 2. Wzór formularza oferty znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (www.jaworze.bip.info.pl) w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 8 marca 2010 r. godz. 15:00
 4. Ofertę na realizację zadania wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w kopercie z adnotacją wskazującą na kategorię interwencji oraz rodzaj zadania oraz dopiskiem „Konkurs dla organizacji pozarządowych 2010”. W jednej kopercie winna znajdować się jedna oferta dot. konkretnego zadania
 5. Zgłoszenie do konkursu pod rygorem odrzucenia musi zawierać:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia);
  2. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009; 
  3. sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Dla podmiotów nowo powstałych za spełnienie warunków opisanych w pkt. b i c uważa się opisy działań merytorycznych i finansowych; 
  4. statut – tylko w przypadku podmiotu, dla którego Wójt Gminy Jaworze nie jest organem sprawującym nadzór.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest ponadto brak zaległości podatkowych i niepodatkowych wobec Gminy Jaworze. 
 7. Składane kserokopie dokumentów muszą być uwierzytelnione przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. 
 8. Podmiot składający kilka Ofert w odrębnych kopertach, komplet załączników dołącza tylko do jednej Oferty. 
 9. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 4

 1. Do rozpatrzenia i oceny Ofert złożonych przez podmioty uprawnione Wójt Gminy Jaworze powołał, w drodze zarządzenia, Komisję Konkursową. Komisja pełni swoje obowiązki w oparciu o nadany Regulamin. 
 2. Komisja będzie analizować oferty wg następujących kryteriów:
  1. merytoryczne (0-10 pkt) – jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań; czytelnie i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze przemyślany i przekonujący plan działania; oryginalność i innowacyjność zgłaszanego projektu; 
  2. rezultaty i oddziaływanie społeczne (0-10 pkt) - znaczenie realizacji projektu dla zaspokojenia obiektywnych potrzeb adresatów zadania; dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców; zakładane efekty i ich trwałość, korzyści odnoszone przez beneficjentów zadania; 
  3. finansowe (0-10 pkt) – realistyczny, rzetelny i efektywny projekt budżetu; zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych, wysokość wkładu własnego oferenta w kosztach ogólnych zadania oraz współudział innych źródeł finansowania; pozafinansowy wkład własny przewidziany do realizacji zgłaszanego projektu, w tym wkład pracy wolontariuszy; 
  4. kompetencje i możliwości realizacji zadania (0-5 pkt) – kompetencje i możliwości wykonania zadania w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych; dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze; kwalifikacje pracowników merytorycznych, którzy będą wykonywać zadanie; 
  5. dotychczasowa współpraca (0-5 pkt) – ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez Gminę Jaworze w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania; prawidłowość wykorzystania oraz rzetelność i terminowość rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych; współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej.
 3. Stopień spełnienia każdego z powyższych kryteriów przez złożoną w Konkursie ofertę podlega osobnej ocenie wedle podanej skali punktowej.
 4. Komisja Konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Jaworze propozycje zawarcia umowy/-ów na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym/-i w procedurze oferentem/-ami. 
 5. Wójt Gminy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej, podejmuje decyzję o zleceniu realizacji zadań publicznych z wyłonionym/-i w procedurze oferentem/-ami.
 6. Procedura konkursowa może również zakończyć się brakiem wyłonienia oferenta/-ów. O takim fakcie Komisja Konkursowa zawiadamia Wójta Gminy. 
 7. Istnieje możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym, jak też nie zawarcia jej z żadnym podmiotem.
 8. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna. 
 9. Wybór danej Oferty nie oznacza przyznania dotacji w kwocie w niej wnioskowanej. 
 10. Rozstrzygnięcie otwartego Konkursu ofert nastąpi do dnia 15 marca 2010r. Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.jaworze.bip.info.pl). 
 11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

§ 5

Dla zawarcia umowy powierzenia realizacji zadania publicznego konieczne jest:

 • dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania; 
 • dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu; 
 • oświadczenie podmiotu o zgodności odpisu z rejestru (dołączonego do oferty) ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy;
 • pełnomocnictwo do podpisania umowy, jeśli jest wymagane zapisem statutowym.

§ 6

Dodatkowych informacji udziela Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jaworze - pok. nr 202, tel. (33) 817-21-95 oraz Referat Budżetu i Finansów, pok. nr 206, tel. (33) 817-21-95.

Powrót

Załączniki

 • 01 (pdf 188.08 KB)
 • 02 (doc 79.5 KB)
 • 03 (doc 59.5 KB)
 • 04 (doc 79 KB)
 • 05 (doc 60 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym ,wykonania zadania publicznego w 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:02.02.2010 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2010
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:06.11.2013 10:06