Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/258/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 11 i 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Uchwałę Nr 1/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu z dnia 10 grudnia 2009 r w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu w zakresie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/159/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 12 października 2004r. w sprawie zgłoszenia nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, w ten sposób, że § 7 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 7

W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne :

  1. Poradnia ogólna,
  2. Poradnia dziecięca,
  3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej,
  4. Gabinet Położnej Środowiskowej,
  5. Gabinet Pielęgniarki Szkolnej,
  6. Punkt Szczepień ”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 14:30