Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/257/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie Statutu Gminy Jaworze, w ten sposób, że:

Rozdziałowi IX Statutu Gminy Jaworze nadać następujące brzmienie:

Rozdział IX
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów organów Gminy

§ 100

 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji.

§ 101

 1. Każdy ma prawo dostępu do informacji związanych z działalnością organów Gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw.
 2. Jawność działania organów Gminy zapewnia się w szczególności poprzez:
  1. udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących prac Rady, jej Komisji oraz Wójta,
  2. informowanie obywateli o terminach planowanych posiedzeń Rady i Komisji poprzez wywieszanie stosownych ogłoszeń na tablicy w Urzędzie Gminy oraz w internecie,
  3. wstęp na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji,
  4. umożliwianie prasie, radiu i telewizji sporządzanie sprawozdań z obrad Rady lub jej Komisji,
  5. umożliwienie dostępu do protokołów sesji, uchwał Rady, protokołów Komisji, zarządzeń Wójta, protokołów z zebrań wiejskich, w tym także na stronach internetowych.

§ 102

 1. Dostęp do dokumentów, o których mowa wyżej, realizowany jest przez:
  1. powszechną publikację,
  2. bezpośrednie udostępnianie na wniosek osób lub instytucji zainteresowanych,
  3. niezwłocznie na odręcznie spisany wniosek osób lub instytucji zainteresowanych.
 2. Odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji są Sekretarz Gminy lub upoważnieni przez niego inni pracownicy.
 3. Bezpośrednie udostępnianie dokumentu dotyczy przede wszystkim tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji.
 4. Niezwłocznie udostępnianie dokumentów dotyczy przede wszystkim tych dokumentów, których udostępnienie nie wymaga przetworzenia, wyszukiwania, opracowania – materiały są dostępne na stanowisku pracy.
 5. Udostępnienie dokumentów obejmuje prawo do:
  1. bezpłatnego uzyskiwania informacji o dokumentach,
  2. wglądu do dokumentów, przeglądania ich, sporządzania notatek z nich i odpisów w obecności pracownika w godzinach pracy urzędu,
  3. uzyskania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów.
 6. Udostępnienie dokumentu następuje na pisemny wniosek uprawnionego. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.
 7. Udostępnienie dokumentów następuje w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje Urząd umożliwiają to.
 8. Protokoły sesji Rady i posiedzeń jej Komisji oraz uchwały Rady są udostępniane do bezpośredniego wglądu w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie spraw Rady Gminy w obecności uprawnionego pracownika.
 9. Dokumenty związane z działalnością Wójta, a także jego Zastępcy udostępniane są w Urzędzie Gminy, w obecności uprawnionego pracownika Urzędu Gminy.
 10. Bezpośredni dostęp do informacji i dokumentów z zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych, odbywa się za zezwoleniem dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej, w obecności pracownika tej jednostki.
 11. W razie niewyrażenia przez dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej zezwolenia na dostęp do informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 10, wątpliwości rozstrzyga Wójt lub osoba przez niego upoważnionego.

§ 103

Dokumenty w sprawach będących przedmiotem postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach udostępniane są osobie będącej stroną w tym postępowaniu przez upoważnionego pracownika w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 104

Niniejsze zasady dotyczące udostępnienia dokumentów obowiązują także wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, które wykonują należące do nich zadania publiczne.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiany Statutu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 14:16