Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/256/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 4 1 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm./ i art. 10 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Programy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętej odrębną uchwałą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Konieczność corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy wynika z zapisów art. 41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). z dn. 26.11.1982r/. Cytowana wyżej ustawa w art. 182 mówi, iż środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Konieczność uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Gminy wynika z zapisów art. 10 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. 179/05/1485 z późn.zm. z dn. 19.09.2005r./

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/256/09
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 1. Harmonogram zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Lp.

Nazwa zadania

Koszt
zadania

Par.
Budż.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie1.

Dofinansowanie wczesnej terapii w izbie wytrzeźwień w Bielsku-B

2.000,00

4300

2.

Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych

5.000,00

4300

3.

Poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie

8.640,00

4300

4.

Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy w rodzinie

8.640,00

4170

5.

Zakup materiałów biurowych dla punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

220,00

4210

II

Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1.

12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12x 3 x 140,00zł)

5.040,00

4170

2.

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego komisji RPA ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA i PN w Gminie Jaworze

15.804,00

4170

3.

Koszty szkoleń dokształcających dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej

2.000,00

4300

4.

Zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego

i członków GK RPA

800,00

4170

5.

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb GK RPA

500,00

4210

III.

Działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nakierowane na młodzież szkolną1.

Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej

14.000,00

4210
4300

2.

Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy

25.000,00

4170

3.

Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci – uczestników zajęć świetlicowych

2.000,00

4300

4.

Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień

3.000,00

4300
4210,
4170

5.

Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych

11.000,00

4210,
4300,
4170

6.

Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnich na terenie Gminy Jaworze

6.000,00

3000

7.

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GP PiRPA

356,00

4210

IV.

Ogólny koszt realizacji GP PiRPA na rok 2010

110.000,00

851.54

 1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
 1. Za organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uczestnictwo w jej posiedzeniach, pełnienie cotygodniowych dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, bieżący nadzór i koordynację nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przygotowanie dla Wójta Gminy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy przewodniczącemu komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 roku.
 2. Za pracę w komisji w pełnym /regulaminowym/ składzie na posiedzeniu , za pracę w zespole komisji prowadzącym postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, za pracę w zespole opiniującym wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz za pracę w zespole komisji ds. kontroli przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (w tym kontroli lokali gastronomicznych w godzinach wieczornych i nocnych), za udział w szkoleniach i naradach, sekretarzowi oraz członkom komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 140,00zł brutto.
 3. Warunkiem wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 jest udział w co najmniej jednym posiedzeniu w miesiącu.
 4. Członkowi GK RPA należy się zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach prawa jak dla pracownika Urzędu Gminy w Jaworzu.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 i 2 wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie list obecności.
 1. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizować będzie Wójt Gminy Jaworze za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poza zadaniami określonymi w Programie w pozycjach I/I/3,4 i 5, które realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/256/09
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 grudnia 2009r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

 1. Harmonogram zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadania Gminnego

Lp.

Nazwa zadania

Koszt
zadania

Par.
Budż.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin1.

Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym

-----------

----------

2.

Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych

-----------

----------

II.

Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną1.

Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów

4.000,00

4300
4210

2.

Dofinansowanie zakupu książek o treściach profilaktyki narkomanii i innych uzależnień przez Bibliotekę Gminną

2.000,00

2480

3.

Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy


5.000,00


2480

4.

Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Dniu Dziecka w SP1 Jaworze i Gimnazjum w Jaworzu.

2.000,00

4210

5.

Dofinansowanie drużyn harcerskich z terenu Gminy Jaworze

5.000,00

2820

III.

Ogólny koszt realizacji GP PN na rok 2009

18.000,00

851.53

 1. Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Wójt Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 14:16