Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/255/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/249/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 223 poz. 1463/

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXIX/249/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w ten sposób, że

§ 1 pkt 4 otrzymuje brzemienie:

„od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osiStawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

500

600

25


600

700

Dwie osie

12

33

800

1000

33

37

1000

1400

37


1200

1750

Trzy osie i więcej

12

36

1000

1300

36


1100

1500

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

-------------------------------------------------------------
¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

  Powrót

  Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:zmiany Uchwały Nr XXIX/249/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
  Informację opublikował:Michał Urbaś
  Data publikacji:29.12.2009 13:52
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Michał Urbaś
  Data aktualizacji:29.12.2009 13:52