Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/254/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Działając na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na zasadach określonych w umowie.
  2. Pomoc finansowa, o której mowa w pkt 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 54 000,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:udzielenia przez Gminę Jaworze pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 13:52