Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXX/253/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić uchwałę nr XXII/199/08 z dnia 22 grudnia 2008r w sprawie budżetu Gminy Jaworze na rok 2009 w zakresie planowanych dochodów i wydatków w następujący sposób

  1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 149 912,00

Dział

Treść

ogółem

dochody majątkowe

dochody bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

29 700,00

29 700,00

0,00

 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 29 700,00

29 700,00

0,00

750

Administracja publiczna

4 500,00

0,00

450,00

 

Wpływy z usług

4 500,00

 

450,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

111 500,00

0,00

111 500,00

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

13 000,00

 

13 000,00

 

Wpływy z opłaty skarbowej

4 000,00

 

4 000,00

 

Wpływy z dywidend

25 000,00

 

25 000,00

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

67 000,00

 

67 000,00

 

Wpływy z różnych opłat

2 500,00

 

2 500,00

801

Oświata i wychowanie

3 412,00


3 412,00


Wpływy z usług

2 100,00


2 100,00


Wpływy z różnych dochodów

1 312,00


1 312,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

800,00

0,00

800,00

 

Wpływy z usług

800,00

 

800,00

  1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 4 770 695,80

Dział

Treść

dochody ogółem

dochody majątkowe

dochody bieżące

600

Transport i łączność

1 980 000,00

1 980 000,00

0,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 980 000,00

1 980 000,00

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 405,69

0,00

9 405,69

 

Pozostałe odsetki

9 405,69

 

9 405,69

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 550,38

250 550,38

0,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

250 550,38

250 550,38

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

320 739,73

297 407,23

23 332,50

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

23 332,50

 

23 332,50

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

297 407,23

297 407,23

 

926

Kultura fizyczna i sport

2 210 000,00

2 210 000,00

0,00

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 210 000,00

2 210 000,00

 

  1. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 57 412,00

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

600

 

Transport i łączność

54 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

54 000,00

 

 

Wydatki bieżące

Środki na pomoc finansową dla powiatu

54 000,00

800

 

Oświata i wychowanie

3 412,00

 

80104

Przedszkola

3 412,00

 

 

Wydatki bieżące

3 412,00

  1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 4 911 290,11

Dział

Rozdział

Treść

Wartość

600

 

Transport i łączność

1 980 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

1 980 000,00

 

 

w tym Wydatki majątkowe

1 980 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 550,38

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

250 550,38

 

 

w tym Wydatki majątkowe

250 550,38

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

470 739,73

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

23 332,50

 

 

W tym wydatki bieżące

23 332,50

 

92195

Pozostała działalność

447 407,23

 

 

w tym Wydatki majątkowe

447 407,23

926

 

Kultura fizyczna i sport

2 210 000,00

 

92601

Obiekty sportowe

2 210 000,00

 

 

w tym Wydatki majątkowe

2 210 000,00

§ 2

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy Jaworze wynosi 2 678 647,07 i pokryty zostanie:

  1. Kredyty bankowe 2 646 343,00
  2. wolne środki z lat ubiegłych 32 304,07

§ 3

  1. Zmienić załącznik nr 3 i 3a do uchwały nr XXII/199/08 z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie budżetu gminy Jaworze na rok 2009 i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
  2. Zmienić załącznik nr 4 i 4a do uchwały nr XXII/199/08 z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie budżetu gminy Jaworze na rok 2009 i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
  3. Zmienić załącznik nr 11 do uchwały nr XXII/199/08 z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie budżetu gminy Jaworze na rok 2009 i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Wykonane ponadplanowe dochody w jednostkach oświatowych(przedszkola) przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek. Pozostałe ponadplanowe dochody przeznacza się na: zmniejszenie deficytu budżetu w wysokości 92 500,00 oraz dotację celową dla powiatu bielskiego na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 54 000,00. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych wnikają z urealnienia zaplanowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją programów unijnych. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 233 094,31.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmian w budżecie gminy na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:29.12.2009 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:29.12.2009 13:24