Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXIX/251/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ /t. j. Dz. U. 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 223 poz. 1463/

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Jaworze opłatę od posiadania psów.

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,-zł od każdego psa.

§ 3

  1. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry, bez wezwania do kasy Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Jaworze Nr 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Jasienica w terminie do 31 maja roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
  2. Wysokość opłaty wymieniona w § 2 niniejszej uchwały ulega obniżeniu o połowę w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI/184/08 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Jaworze.

-------------------------------------------------------------
¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:opłaty od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:04.12.2009 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:04.12.2009 11:28