Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXIX/249/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 223 poz. 1463/

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 


   Dopuszczalna masa całkowita w tonach


   powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

   powyżej 5,5 do 9 włącznie

   powyżej 9

   i mniej niż 12


   Stawka podatku w złotych

   • samochody posiadające katalizator spalin lub certyfikat EURO

   500

   850

   1050

   • samochody nie posiadające katalizatora spalin lub certyfikatu EURO

   600

   1050

   1250


  2. równej lub wyższej niż 12 ton 

   Dopuszczalna masa całkowita w tonach

   nie mniej niż

   mniej niż

   Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

   inny system zawieszenia osi   Stawka podatku w złotych

   Dwie osie

   12

   15

   1450

   1500

   15


   1500

   1600

   Trzy osie

   12

   20

   1550

   1650

   20


   1700

   1800

   Cztery osie i więcej

   12

   29

   2000

   2100

   29


   2200

   2500

 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
  1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton
   • ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1100 zł
   • ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1300 zł
  2. równej lub wyższej niż 12 ton 

   Dopuszczalna masa całkowita w tonach

   nie mniej niż

   mniej niż

   Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

   inny system zawieszenia osi   Stawka podatku w złotych

   Dwie osie

   12

   25

   1400

   1500

   25

   31

   1500

   1600

   31


   1600

   2000

   Trzy osie i więcej

   12

   36

   1700

   1850

   36

   40

   1800

   1950

   40


   1900

   2600


 3. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1000 zł
 4. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

  Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  nie mniej niż

  mniej niż

  zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

  inny system zawieszenia osi  Stawka podatku w złotych

  Jedna oś

  12

  25

  500

  600

  25


  600

  700

  Dwie osie

  12

  33

  800

  1000

  33

  36

  1000

  1400

  36


  1200

  1750

  Trzy osie i więcej

  12

  36

  1000

  1300

  36


  1100

  1500


 5. Autobusy o ilości miejsc do siedzenia:
  1. mniejszej niż 30 miejsc – 1300 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1600 zł

§ 2

Stosowanie stawek dla samochodów ciężarowych określonych w § 1 pkt. 1 lit. a) posiadających katalizator spalin lub certyfikat EURO może nastąpić po przedstawieniu organowi podatkowemu stosownego zaświadczenia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXI/183/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

-------------------------------------------------------------
¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:01.12.2009 14:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:04.12.2009 11:21