Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXIX/248/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420/ oraz art. 5 ust.1i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ /t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 223 poz. 1463/

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jaworze:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,62 zł
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,50 zł
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,20 zł
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych łącznie ze znajdującymi się w nich garażami, z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,55 zł
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,50 zł
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,20 zł
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m ² powierzchni użytkowej 3,90 zł
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,80 zł
   z wyjątkiem:
   • zajmowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna od 1m2 powierzchni użytkowej 5,90 zł
   • zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,70 zł
   • od garaży wolno stojących lub ich części za wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł
 3. od budowli:
  1. związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7,
  2. od pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne Gminy, z wyjątkiem tych, co do których zostały zawarte umowy cywilnoprawne,
 2. budynki lub ich części i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
 3. budynki lub ich części i grunty stanowiące mienie komunalne zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. budynki i grunty przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy,
 5. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek bezpieczeństwa publicznego z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy,
 6. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „Dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXI/182/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

-------------------------------------------------------------
¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:01.12.2009 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:01.12.2009 14:40