Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXIX/247/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze. zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić załącznik nr 3 i 12 do uchwały nr XXII/199/08 z dnia 22 grudnia 2008 w sprawie budżetu Gminy Jaworze na rok 2009 i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi gminy.

§ 3

Integralną część uchwały stanowi załączniki nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e:

Zmiany w załączniku Nr 3 i 12 limity na Wieloletnie Plany Inwestycyjne dotyczą lat 2010-2011r. w związku ze złożonym projektem Polsko-Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji (Dolina Jasionki - Dolina Stonavky).

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmian w budżecie gminy na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:01.12.2009 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:01.12.2009 14:35