REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY JAWORZE

V KADENCJA 2006-2010

ROK 2006

treść nr zarządzenie i data podjęcia
tytuł zarządzenia
Zarządzenie
Nr 1/06
z dnia 11.12.2006r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr II/15/06 z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2006r.
Zarządzenie
Nr 2/06
z dnia 18.12.2006r.
w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jaworze.
Zarządzenie
Nr 3/06
z dnia 20.12.2006r.
w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 4/06
z dnia 20.12.2006r
w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 5/06
z dnia 20.12.2006r
w sprawie: powierzenia spraw gminy Sekretarzowi Gminy
Zarządzenie
Nr 6/06
z dnia 22.12.2006r
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2006r.
Zarządzenie
Nr 7/06
z dnia 27.12.2006r
w sprawie: opłat za ogłoszenia zamieszczane w czasopiśmie „Echo Jaworza”
Zarządzenie
Nr 8/06
z dnia 27.12.2006r
w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego ds. gromadzenia i przygotowania materiałów do druku czasopisma lokalnego „Echo Jaworza”
Zarządzenie
Nr 9/06
z dnia 28.12.2006r
w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 10/06
z dnia 30.12.2006r
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr III/21/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
Zarządzenie
Nr 11/06
z dnia 30.12.2006r
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2006r.
Zarządzenie
Nr 12/06
z dnia 30.12.2006r
w sprawie: wprowadzenia zmiennego załącznika nr 2 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2007r.
Zarządzenie
Nr 13/06
z dnia 30.12.2006r
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej
Zarządzenie
Nr 14/06
z dnia 30.12.2006r
w sprawie: rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz stosowania niektórych zapisów instrukcji kancelaryjnej

ROK 2007

treść nr zarządzenie i data podjęcia
tytuł zarządzenia
Zarządzenie
Nr 1/07
z dnia 9.01.2007r.    
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie szacowania nieruchomości
Zarządzenie
Nr 2/07
z dnia 10.01.2007r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace geodezyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 3/07
z dnia 15.01.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 4/07
z dnia 22.01.2007r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie
Nr 5/07
z dnia 22.01.2007r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2007r.
Zarządzenie
Nr 6/07
z dnia 22.01.2007r.
w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Kiedy dzwonię po straż pożarną 21?”.
Zarządzenie
Nr 7/07
z dnia 22.01.2007r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze.
Zarządzenie
Nr 8/07
z dnia 26.01.2007r.
w sprawie: zmiany na stanowisku Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
Zarządzenie
Nr 9/07
z dnia 31.01.2007r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2007 rok.
Zarządzenie
Nr 10/07
z dnia 31.01.2007r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 stycznia 2007r.
Zarządzenie
Nr 11/07
z dnia 01.02.2007r.
w sprawie: komisyjnej inwentaryzacji dokumentacji niektórych stanowisk w dawnym Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Zarządzenie
Nr 12/07
z dnia 16.02.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 13/07
z dnia 20.02.2007r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 57/06 Wójta Gminy Jaworze z dnia 8 września 2006r
Zarządzenie
Nr 14/07
z dnia 20.02.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na remont nawierzchni ulic: Wrzosowa, Modrzewiowa, Podgórska w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 15/07
z dnia 20.02.2007r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany na stanowisku Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
Zarządzenie
Nr 16/07
z dnia 20.03.2007r.
w sprawie: sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2006
Zarządzenie
Nr 17/07
z dnia 20.03.2007r.
w sprawie: ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 18/07
z dnia 20.03.2007r.
w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia Księgi Jakości w Urzędzie Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 19/07
z dnia 20.03.2007r.
w sprawie: wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Jaworze procedur w postaci Ksiąg Zarządzania Procesami według wymagań normy PN-EN ISO 9001-2001
Zarządzenie
Nr 20/07
z dnia 22.03.2007r.
w sprawie: wprowadzenia zmiennego załącznika nr 1 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2007
Zarządzenie
Nr 21/07
z dnia 23.03.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworzu. Węzły sieciowe dla ulic: Rumiankowa, Południowa, Zielona/Chabrowa
Zarządzenie
Nr 22/07
z dnia 23.03.2007r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 28/06 Wójta Gminy Jaworze z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie wszczęcia procedury opracowania, wdrożenia i utrzymania w Urzędzie Gminy Jaworze systemu zarządzania jakością według wymagań norm PN-EN ISO 9001-2001 oraz ustanowienia Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością
Zarządzenie
Nr 23/07
z dnia 28.03.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów komunalnych z kontenerów gminnych z terenu gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 24/07
z dnia 30.03.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr VI/39/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok.
Zarządzenie
Nr 25/07
z dnia 30.03.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007r.
Zarządzenie
Nr 26/07
z dnia 20.04.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację widowni amfiteatru w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 27/07
z dnia 20.04.2007r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy Jaworze oraz wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody
Zarządzenie
Nr 28/07
z dnia 27.04.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej w Jaworzu. Etap I – fundamenty
Zarządzenie
Nr 29/07
z dnia 30.04.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr VII/52/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 30/07
z dnia 30.04.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 31/07
z dnia 23.05.2007r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Zarządzenie
Nr 32/07
z dnia 31.05.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 3/07 
z dnia 4.06.2007r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do planu kontroli wewnętrznej na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 34/07
z dnia 21.06.2007r.
w sprawie: powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 35/07
z dnia 21.06.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr VIII/60/07 z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 36/07
z dnia 30.06.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok

Zarządzenie
Nr 37/07
z dnia 3.07.2007r.

w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych na stanowisku innym niż urzędnicze
Zarządzenie
Nr 38/07
z dnia 3.07.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 39/07
z dnia 17.07.2007r.
w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 40/07
z dnia 31.07.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania PGR 30/21 i PGR 30/22 stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z zabudowaniami gospodarczymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności Gminy Jaworze wchodzącymi w tzw. kompleks „Dolnego Folwarku” znajdujących się w Jaworzu przy ul. Pałacowej.
Zarządzenie
Nr 41/07
z dnia 31.07.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 42/07
z dnia 23.08.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska do piłki nożnej w Jaworzu – roboty ziemne oraz niwelacja terenu
Zarządzenie
Nr 43/07
z dnia 23.08.2007r.
w sprawie: postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006r.
Zarządzenie
Nr 44/07
z dnia 28.08.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 45/07
z dnia 30.08.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze nr IX/76/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2007r.
Zarządzenie
Nr 46/07
z dnia 3.09.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 47/07
z dnia 8.09.2007r.
w sprawie: określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie
Nr 48/07
z dnia 13.09.2007r.
w sprawie: materiałów planistycznych i wskaźników do projektu budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie
Nr 49/07
z dnia 14.09.2007r.
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie
Nr 50/07
z dnia 17.09.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 51/07
z dnia 17.09.2007r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Referacie Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 52/07
z dnia 25.09.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 53/07
z dnia 28.09.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr X/88/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 54/07
z dnia 28.09.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 55/07
z dnia 28.09.2007r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie
Nr 56/07
z dnia 28.09.2007r.
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków i udzielnie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
Zarządzenie
Nr 57/07
z dnia 9.10.2007r.
w sprawie: przeprowadzenia testu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności
Zarządzenie
Nr 58/07
z dnia 10.10.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 59/07
z dnia 15.10.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2007/2008
Zarządzenie
Nr 60/07
z dnia 20.10.2007r.
w sprawie: przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 61/07
z dnia 25.10.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 62/07
z dnia 31.10.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 63/07 
z dnia 10.11.2007r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie
Nr 64/07
z dnia 21.11.2007r.
w sprawie: powołania zastępcy wójta
Zarządzenie
Nr 65/07
z dnia 26.11.2007r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewaloryzacja zieleni skwerków przy ul. Zdrojowej, Kościelnej i Pałacowej na terenie Parku Pałacowego w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 66/07 
z dnia 29.11.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XI/97/07 z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 67/07
z dnia 30.11.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 68/07 
z dnia 10.11.2007r.
w sprawie: autopoprawki do uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2008 rok
Zarządzenie
Nr 69/07 
z dnia 17.12.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 70/07 
z dnia 21.12.2007r.
w sprawie: autopoprawki projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2008 rok
Zarządzenie
Nr 71/07 
z dnia 21.12.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 72/07 
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaworze elektronicznego obiegu dokumentów
Zarządzenie
Nr 73/07 
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XII/115/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 74/07 
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2007 rok
Zarządzenie
Nr 75/07 
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego ds. gromadzenia i przygotowania materiałów do druku czasopisma lokalnego „Echo Jaworza”
Zarządzenie
Nr 76/07
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zarządzenie
Nr 77/07
z dnia 31.12.2007r.
w sprawie: zmiany nr Zarządzenia Nr 0151/63/2004 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji inwentaryzacyjnej

ROK 2008

treść nr zarządzenie i data podjęcia
tytuł zarządzenia

Zarządzenie
Nr 1/08
z dnia 2.01.2008r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 7/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 2/08 
z dnia 15.01.2008r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 3/08
z dnia 23.01.2008r.  
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Góreckiej w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 4/08
z dnia 28.01.2008r.   
w sprawie: powołania komisji do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”.

Zarządzenie
Nr 5/08
z dnia 28.01.2008r.  
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie
Nr 6/08
z dnia 31.01.2008r.  
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni dróg: Kalwaria, Zaciszna w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 7/08
z dnia 1.02.2008r.  
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych ul. Bielska w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 8/08
z dnia 8.02.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachu w Przedszkolu Nr 2 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 9/08
z dnia 29.02.2008r.   
w sprawie:    sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XIII/124/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 10/08
z dnia 7.03.2008r.   
w sprawie: wprowadzenia preliminarza Funduszu na rok 2008, stanowiącego zmienny załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie
Nr 11/08
z dnia 13.03.2008r.   
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 12/08
z dnia 13.03.2008r.   
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008.

Zarządzenie
Nr 13/08

z dnia 19.03.2008r.   

w sprawie: sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2007.

Zarządzenie
Nr 14/08
z dnia 19.03.2008r.   
w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 15/08
z dnia 31.03.2008r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XIV/133/08 z dnia 27 marca 2008r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 16/08
z dnia 31.03.2008r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 17/08
z dnia 2.04.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę parkingu przy ul. Zdrojowej w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 18/08
z dnia 4.04.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów gminnych z terenu gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 19/08
z dnia 16.04.2008r.   
w sprawie przeprowadzenia testu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Zarządzenie
Nr 20/08
z dnia 21.04.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Jaworze oraz sporządzenia zestawienia inwentaryzacyjnego sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w gminie Jaworze.

Zarządzenie
Nr 21/08
z dnia 5.05.2008r.   
w sprawie: powołania Zespołu Powypadkowego do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgłoszonego wypadku przy pracy pracownika.

Zarządzenie
Nr 22/08
z dnia 5.05.2008r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 23/08
z dnia 29.05.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zarządzenie
Nr 24/08
z dnia 30.05.2008r.   
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 25/08
z dnia 5.06.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 26/08
z dnia 11.06.2008r.   
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 27/08
z dnia 16.06.2008r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XIV/146/08 dnia 3 czerwca  2008r w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 28/08
z dnia 24.06.2008r.  
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa boiska do piłki nożnej – drenaż boiska

Zarządzenie
Nr 29/08
z dnia 25.06.2008r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XVII/148/08 z dnia 24 czerwca 2008r w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 30/08
z dnia 27.06.2008r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2008 rok.

Zarządzenie
Nr 31/08
z dnia 30.06.2008r.   
w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 32/08
z dnia 30.06.2008r.   
w sprawie: powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.

Zarządzenie
Nr 33/08
z dnia 04.07.2008 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – rejon ul. Azaliowej

Zarządzenie
Nr 34/08
z dnia 04.07.2008 r.   
w sprawie: zmiany nr Zarządzenia Nr 0151/63/2004 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie
Nr 35/08
z dnia 15.07.2008 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Remont nawierzchni ulica Nad Rudawką w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 36/08
z dnia 15.07.2008 r.   
w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 37/08
z dnia 15.07.2008 r.   
w sprawie: powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 38/08
z dnia 28.07.2008 r.   
w sprawie: ogólnokrajowego treningu uruchamiania systemów i ich pracy połączonego z upamiętnieniem obchodów 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zarządzenie
Nr 39/08
z dnia 28.07.2008 r.  
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu redakcyjnego ds. gromadzenia i przygotowania materiałów do druku czasopisma lokalnego „Echo Jaworza”.

Zarządzenie
Nr 40/08 z dnia 31.07.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2008 rok.

Zarządzenie
Nr 41/08
z dnia 1.08.2008 r.   
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie
Nr 42/08
z dnia 12.08.2008 r.   
w sprawie: sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaworze za I półrocze 2008r

Zarządzenie
Nr 43/08
z dnia 27.08.2008 r.   
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu”

Zarządzenie
Nr 44/08
z dnia 27.08.2008 r.  
w sprawie powołania w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Jaworze Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu”

Zarządzenie
Nr 45/08
z dnia 27.08.2008 r.   
w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zarządzenie
Nr 46/08
z dnia 27.08.2008 r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XVIII/159/08 z dnia 27 sierpnia 2008r

Zarządzenie
Nr 47/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: zmiana w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 48/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 49/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom za zakup podręczników.

Zarządzenie
Nr 50/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: powierzenia spraw gminy Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie
Nr 51/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: powierzenia spraw gminy Zastępcy Wójta Gminy.

Zarządzenie
Nr 52/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 53/08
z dnia
1.09.2008 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 75/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu redakcyjnego ds. gromadzenia i przygotowania materiałów do druku czasopisma lokalnego ‘Echo Jaworza”.

Zarządzenie
Nr 54/08
z dnia
1.09.2008 r.   
Upoważnienia Kierownika GOPS do załatwiania spraw i wydawania decyzji dot. potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych p. Sacher-Wejster

Zarządzenie
Nr 55/08
z dnia 24.09.2008 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2008/2009 r.

Zarządzenie
Nr 56/08
z dnia 26.09.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2008 rok.

Zarządzenie
Nr 57/08
z dnia 13.10.2008 r.   
w sprawie: przeprowadzenia testu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Zarządzenie
Nr 58/08
z dnia 17.10.2008 r.   
w sprawie:  udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie
Nr 59/08
z dnia 17.10.2008r.   
w sprawie:  udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie
Nr 60/08
z dnia 17.10.2008 r.  
w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie
Nr 61/08
z dnia 17.10.2008 r.    
w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów w Gminie Jaworze
1. Przewodniczący - Radosław Ostałkiewicz.
2. Członek - Dominika Młyńska-Lasek.
3. Sekretarz - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 62/08
z dnia 17.10.2008 r.    
w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa ścieżki dla pieszych wzdłuż ul. Turystycznej w Jaworzu
1. Przewodniczący –Anna Skotnicka-Nędzka.
2. Członek – Łucja Habdas.
3. Sekretarz - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 63/08
z dnia 21.10.2008 r.  
w sprawie:  sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XIX/169/08 z dnia 7 października 2008r.

Zarządzenie
Nr 64/08
z dnia 21.10.2008 r.   
w sprawie:  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie
Nr 65/08
z dnia 23.10.2008 r.   
w sprawie:  zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 66/08
z dnia 30.10.2008 r.    
w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu - szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskiem i cieszyńskim
1. Przewodniczący - Radosław Ostałkiewicz.
2. Członek – Łucja Habdas.
3. Członek – Malwina Nowoczek.
4. Sekretarz - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 67/08
z dnia 31.10.2008 r.   
w sprawie:  sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze nr XX/181/08 z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok oraz uchwały zmieniającej nr XX/180/08 z dnia 22 października 2008r.

Zarządzenie
Nr 68/08
z dnia 4.11.2008 r.   
w sprawie:  sporządzenia fotografii dnia pracy

Zarządzenie
Nr 69/08
z dnia 6.11.2008 r.   
w sprawie:  przeprowadzenia kontroli i oceny przygotowania jednostek publicznej i niepublicznej służby zdrowia w zakresie realizacji zadań obronnych

Zarządzenie
Nr 70/08
z dnia 6.11.2008 r.   
w sprawie:  wyznaczenie Pana Szymona Wiśniewskiego jako przedstawiciela reprezentującego Gminę Jaworze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Zarządzenie
Nr 71/08
z dnia 12.11.2008 r.   
w sprawie:  zmiana zarządzenia nr 68/08 z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie fotografii dnia pracy

Zarządzenie
Nr 72/08
z dnia 13.11.2008 r.   
w sprawie: projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie
Nr 73/08
z dnia 13.11.2008 r.   
w sprawie: wyznaczenie Zastępcy Wójta Gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza jako przedstawiciela reprezentującego Gminę Jaworze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Zarządzenie
Nr 74/08
z dnia 17.11.2008 r.   
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 75/08
z dnia 19.11.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 76/08
z dnia 21.11.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 77/08
z dnia 25.11.2008 r.   
w sprawie: zmiany załącznika do zarządzenia nr 75/08 z dnia 19 listopada 2008

Zarządzenie
Nr 78/08
z dnia 28.11.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 79/08
z dnia 3.12.2008 r.   
w sprawie: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej oznaczonej jako pgr 1225/8

Zarządzenie
Nr 80/08
z dnia
3.12.2008 r.    
w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej oznaczonej jako pgr 1225/8 oraz w sprawie nadania regulaminu pracy tej Komisji.
1.    Barbara Galocz-Siwiecka - Przewodnicząca Komisji,
2.    Eleonora Solik-Heliasz - członek Komisji,
3.    Katarzyna Wysogląd - członek Komisji,
4.    Bolesław Rabaszowski - członek Komisji,
5.    Marcina Bednarek - członek Komisji,
6.    Krzysztof Śliwa - członek Komisji,
7.    Grażyna Zalipska - członek Komisji (sekretarz).

Zarządzenie
Nr 81/08
z dnia 12.12.2008 r.   
w sprawie: autopoprawki projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 82/08
z dnia 15.12.2008 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok

Zarządzenie
Nr 83/08
z dnia 16.12.2008 r.   
w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 76/08 z dnia 21 listopada 2008

Zarządzenie
Nr 84/08
z dnia 17.12.2008 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 85/08
z dnia 31.12.2008 r.   
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie
Nr 86/08
z dnia 31.12.2008 r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXII/196/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 87/08
z dnia 31.12.2008 r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXII/196/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2008 rok.

Zarządzenie
Nr 88/08
z dnia 31.12.2008 r.   
w sprawie: zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami i tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008, stanowiących zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu

Zarządzenie
Nr 89/08
z dnia 31.12.2008 r.   
w sprawie: zmiany nr Zarządzenia Nr 0151/63/2004 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji inwentaryzacyjnej

ROK 2009

treść
nr zarządzenie i data podjęcia
tytuł zarządzenia

Zarządzenie
Nr 1/09
z dnia
7.01.2009 r.   

w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały budżetowej na 2009 rok


Zarządzenie
Nr 2/09
z dnia
9.01.2009 r.   

w sprawie wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze


Zarządzenie
Nr 3/09
z dnia
9.01.2009 r.   
w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta zgodnie z art 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

Zarządzenie
Nr 4/09
z dnia
22.01.2009 r.   
w sprawie: wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 5/09
z dnia
22.01.2009 r.   
w sprawie: wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 6/09
z dnia
22.01.2009 r.
w sprawie: wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 7/09
z dnia
23.01.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont chodnika ul. Cieszyńska w Jaworzu.
1. Przewodniczący Komisji- Radosław Ostałkiewicz
2. Członek Komisji Przetargowej- Łucja Habdas.
3. Sekretarz Komisji Przetargowej - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 8/09
z dnia
27.01.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dróg – ul. Panoramiczna, Legendarna, Za Gruszką, Stokrotek, Koralowa w Jaworzu.
1. Przewodniczący Komisji- Radosław Ostałkiewicz
2. Członek Komisji Przetargowej- Łucja Habdas.
3. Sekretarz Komisji Przetargowej - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 9/09
z dnia
30.01.2009 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Jaworze nr 68/08 z dnia 4 listopada 2008r. oraz nr 71/08 z dnia 12 listopada 2008r.

Zarządzenie
Nr 10/09
z dnia
30.01.2009 r.   
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie
Nr 11/09
z dnia
13.02.2009 r.   
w sprawie: udzielenia Pani Dorocie Sacher-Wejster – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywnej integracji w gmin

Zarządzenie
Nr 12/09
z dnia
13.02.2009 r. 
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 85/08 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie
Nr 13/09
z dnia
13.02.2009 r.   

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie
Nr 14/09
z dnia
13.02.2009 r.   
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZEGO REFERENTA w referacie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Jaworze w wymiarze całego etatu

Zarządzenie
Nr 15/09
z dnia
13.02.2009 r.   
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jaworze, a służących prowadzeniu działalności gospodarczej

Zarządzenie
Nr 16/09
z dnia
18.02.2009 r.   
w sprawie:    sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXIII/207/09 dnia 29 stycznia 2009r w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 17/09
z dnia
23.02.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od ul. Kaczeńcowej do ul. Cisowej w Jaworzu
1. Przewodniczący Komisji Przetargowej    - Radosław Ostałkiewicz.
2. Członek Komisji Przetargowej    - Łucja Habdas.
3. Członek Komisji Przetargowej    - Barbara Galocz-Siwiecka.
4. Sekretarz Komisji Przetargowej     - Grażyna Zalipska.

Zarządzenie
Nr 18/09
z dnia
23.02.2009 r.   
w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga"

Zarządzenie
Nr 19/09
z dnia
27.02.2009 r. 
w sprawie: zmiany zapisów Polityki Jakości Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 20/09
z dnia
3.03.2009 r.   
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 21/09
z dnia
3.03.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie
Nr 22/09
z dnia
11.03.2009 r.
w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 23/09
z dnia
11.03.2009 r.   
w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień realizowanych na terenie Gminy Jaworze
1) Przewodniczący - Radosław Ostałkiewicz
2) Zastępca Przewodniczącego - Daniel Godziszka
3) Członek Komisji - Łucja Habdas
4) Członek Komisji - Barbara Galocz-Siwiecka
5) Członek Komisji    - Malwina Nowoczek
6) Sekretarz Komisji- Grażyna Zalipska

Zarządzenie
Nr 24/09
z dnia
19.03.2009 r.   
w sprawie zmiany zarządzenia 16/09 z dnia 18 lutego 2009r

Zarządzenie
Nr 25/09
z dnia
19.03.2009 r.   
w sprawie: wprowadzenia preliminarza Funduszu na rok 2009, stanowiącego zmienny załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie
Nr 26/09
z dnia
20.03.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 27/09
z dnia
31.03.2009 r.   
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXIV/211/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 28/09
z dnia
31.03.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 29/09
z dnia
1.04.2009 r.   
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 30/09
z dnia
3.04.2009 r.   
w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr 1225/8 w Jaworzu przeznaczonej na lokalizację centrum balneorekreacyjnego

Zarządzenie
Nr 31/09
z dnia
14.04.2009 r.   
w sprawie: wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności

Zarządzenie
Nr 32/09
z dnia
15.04.2009 r.   
w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy – Pani Zofii Gruszczyk – do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 33/09
z dnia 
4.05.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 34/09
z dnia
4.05.2009 r.   
w sprawie:    cząstkowej oceny pracy Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 35/09
z dnia
5.05.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2008 r. ws. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami i tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008, stanowiących zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu.

Zarządzenie
Nr 36/09
z dnia
8.05.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 37/09
z dnia
14.05.2009 r.   
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie
Nr 38/09
z dnia
14.05.2009 r.   
w sprawie:    sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXV/224/09 dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 39/09
z dnia
15.05.2009 r.   
w sprawie: zakładowego planu kont dla Kapitału Ludzkiego

Zarządzenie
Nr 40/09
z dnia
15.05.2009 r.   
w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania     systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych     w Urzędzie Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 41/09
z dnia
15.05.2009 r.   
w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 42/09
z dnia
18.05.2009 r.   
w sprawie:     powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie
Nr 43/09
z dnia
19.05.2009 r.   
w sprawie: w sprawie: zapewnienia ciągłości działania placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Jaworze

Zarządzenie
Nr 44/09
z dnia
18.05.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38/09 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXV/224/09 dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 45/09
z dnia
29.05.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 46/09
z dnia
2.06.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu oraz dyrektora Gimnazjum  Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 47/09
z dnia
2.06.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie
Nr 48/09
z dnia
4.06.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 49/09
z dnia
5.06.2009 r.   
 w sprawie: oceny pracy Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 50/09
z dnia
8.06.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/09 Wójta Gminy Jaworze  z  dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu oraz dyrektora Gimnazjum  Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 51/09
z dnia
16.06.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/09 Wójta Gminy Jaworze  z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu oraz dyrektora Gimnazjum  Nr 1 w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 52/09
z dnia
16.06.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 maja 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 53/09
z dnia
16.06.2009 r.   
w sprawie: nadania Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 54/09
z dnia
19.06.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 45/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 maja 2009r.

Zarządzenie
Nr 55/09
z dnia
19.06.2009 r.   
w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 56/09
z dnia
25.06.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 57/09
z dnia
29.06.2009 r.   
w sprawie: powołania komisji do szacowania szkół i strat powodziowych

Zarządzenie
Nr 58/09
z dnia
30.06.2009 r.   
w sprawie: układu wykonawczego do uchwały Nr XXVI/227/09 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie
Nr 59/09
z dnia 
13.07.2009 r.   
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników  

Zarządzenie
Nr 60/09
z dnia
17.07.2009 r.   
w sprawie: ogólnokrajowego treningu uruchamiania systemów i ich pracy połączonego z upamiętnieniem obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zarządzenie
Nr 61/09
z dnia
28.07.2009 r.   
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 62/09
z dnia
30.07.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2009 rok.

Zarządzenie
Nr 63/09
z dnia
30.07.2009 r.   
w sprawie:    wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej  placówki  oświatowej w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 64/09
z dnia
7.08.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 7/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 65/09
z dnia
7.08.2009 r.   
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA w referacie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Jaworze w wymiarze całego etatu

Zarządzenie
Nr 66/09
z dnia
10.08.2009 r.   
w sprawie:     powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 67/09
z dnia
10.08.2009 r. 
w sprawie:     powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 68/09
z dnia
14.08.2009 r.   
w sprawie: oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu.

Zarządzenie
Nr 69/09
z dnia
14.08.2009 r.   
w sprawie oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 70/09
z dnia
24.08.2009 r.   
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 71/09
z dnia
27.08.2009 r.   
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 72/09
z dnia
28.08.2009 r.   
w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 180 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj. pgr 2559/4 i pgr 2562/26

Zarządzenie
Nr 73/09
z dnia
31.08.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 74/09
z dnia
31.08.2009 r.   
w sprawie integracji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze z normą PN–EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością – wymagania” oraz zmian w zarządzeniach i dokumentach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 75/09
z dnia
31.08.2009 r.   
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 76/09
z dnia
2.09.2009 r.   
w sprawie: określenia zasad i terminów obowiązujących przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie
Nr 77/09
z dnia
8.09.2009 r.   
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 maja 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 78/09
z dnia
8.09.2009 r.   
 w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 79/09
z dnia
11.09.2009 r.   

w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXVII/232/09 dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 80/09
z dnia
14.09.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 81/09
z dnia
15.09.2009 r.   
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 82/09
z dnia
28.09.2009 r.  
w sprawie:
1. zmiany zarządzenia nr 38/09 z dnia 14 maja 2009 wykonawczego sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXV/224/09 dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.
2. zmiany zarządzenia nr 58/09 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/227/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 83/09 
z dnia
29.09.2009 r.  
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 84/09 
z dnia
30.09.2009 r 
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 85/09 
z dnia
30.09.2009 r    
w sprawie: powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Jaworzu przy ul. Wapienickiej 180 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. pgr. 2559/4, pgr 2562/26 o łącznej powierzchni 0,0566 ha.

Zarządzenie
Nr 86/09 
z dnia
6.10.2009 r.  
w sprawie: powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie
Nr 87/09 
z dnia
6.10.2009r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jaworze na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 88/09 
z dnia
14.10.2009 r.
w sprawie: powołania komisji do przyjęcia sprzętu Obrony Cywilnej

Zarządzenie
Nr 89/09 
z dnia
19.10.2009 r.

w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności

Zarządzenie
Nr 90/09
z dnia
19.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu

Zarządzenie
Nr 91/09
z dnia
29.10.2009 r.
w sprawie: sporządzenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXVIII/237/09 dnia 27pażdziernika 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 92/09
z dnia
30.10.2009 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 93/09
z dnia
5.11.2009 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia zniszczenia kart przydziałów do formacji obrony cywilnej

Zarządzenie
Nr 94/09
z dnia
6.11.2009 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 95/09
z dnia
6.11.2009 r.
przyjęcia nazwy ulicy „ulica Dziewanny” do stosowania w celach adresowych oraz dla potrzeb numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych na obszarze administracyjnym Gminy Jaworze, a przylegającym do ulicy zlokalizowanej w granicach miasta Bielska-Białej

Zarządzenie
Nr 96/09
z dnia
6.11.2009 r.
w sprawie: reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej w gminie Jaworze

Zarządzenie
Nr 97/09
z dnia
6.11.2009 r.
w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w gminie Jaworze

Zarządzenie
Nr 98/09
z dnia
13.11.2009 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu

Zarządzenie
Nr 99/09
z dnia
13.11.2009 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 100/09
z dnia
25.11.2009 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 101/09
z dnia
25.11.2009 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 102/09
z dnia
27.11.2009 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania drewna opałowego dla podopiecznych GOPS w Jaworzu

Zarządzenie
Nr 103/09
z dnia
30.11.2009 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 104/09
z dnia
16.12.2009 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 105/09
z dnia
17.12.2009 r.
w sprawie sporządzenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXX/253/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok.

Zarządzenie
Nr 106/09
z dnia
18.12.2009 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 107/09
z dnia
28.12.2009 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok

Zarządzenie
Nr 108/09
z dnia
28.12.2009 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2009 rok

Zarządzenie
Nr 109/09
z dnia
29.12.2009 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu ciężarowego marki GAZELA stanowiącego własność Gminy Jaworze.

Zarządzenie
Nr 110/09 
z dnia
31.12.2009 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2007 r., w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaworze elektronicznego obiegu dokumentów.

Zarządzenie
Nr 111/09
z dnia
31.12.2009 r.
w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz stosowania niektórych zapisów instrukcji kancelaryjnej

ROK 2010

treść
nr zarządzenie i data podjęcia
tytuł zarządzenia

Zarządzenie
Nr 1/10 
z dnia
4.01.2010 r.

w sprawie: zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z załącznikami i tabel wysokości dopłat z Funduszu na rok 2008, stanowiących zmienny załącznik nr 2 do tego regulaminu
Zarządzenie
Nr 2/10
z dnia
5.01.2010 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok
Zarządzenie
Nr 3/10
z dnia
7.01.2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
Zarządzenie
Nr 4/10
z dnia
8.01.2010 r.
w sprawie zmiany zakładowego planu kont
Zarządzenie
Nr 5/10
z dnia
8.01.2010 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu z natury środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA znajdujących się na wyposażeniu urzędu
Zarządzenie
Nr 6/10
z dnia
14.01.2010 r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 7/10
z dnia
14.01.2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Jaworze z dnia 27 sierpnia 2008 r. ws. powołania w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Jaworze Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu” oraz zmiany zarządzenia Nr 7/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2007 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Jaworze.
Zarządzenie
Nr 8/10
z dnia
14.01.2010 r.
w sprawie zmian w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 9/10
z dnia
14.01.2010 r.
w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania czasu Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu”
Zarządzenie
Nr 10/10
z dnia
18.01.2010 r.
w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na 2010r.
Zarządzenie
Nr 11/10
z dnia
18.01.2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów, o których mowa w art. 23 ust. 4a i ust. 4aa ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 ze zm.)
Zarządzenie
Nr 12/10
z dnia
18.01.2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów, o których mowa w art. 23 ust. 4a i ust. 4aa ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 ze zm.)
Zarządzenie
Nr 13/10
z dnia
18.01.2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów, o których mowa w art. 23 ust. 4a i ust. 4aa ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 ze zm.)
Zarządzenie
Nr 14/10
z dnia
25.01.2010 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek.

Zarządzenie
Nr 15/10
z dnia
27.01.2010 r.

zmiana zarządzenia nr 55/09 z dnia 19.06.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze.
Zarządzenie
Nr 16/10
z dnia
27.01.2010 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie
Nr 17/10
z dnia
27.01.2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego w ramach środków unijnych
Zarządzenie
Nr 18/10
z dnia
1.02.2010 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym na rok 2010.
Zarządzenie
Nr 19/10
z dnia
1.02.2010 r.
w sprawie udzielenia Pani Marii Łepeckiej – Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących realizacji projektu „Edukacja przyszłością Jaworza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzenie
Nr 20/10
z dnia
1.02.2010 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie
Nr 21/10
z dnia
19.02.2010 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do celów przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w referacie Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Gminy Jaworze

Zarządzenie
Nr 22/10
z dnia
19.02.2010 r.

powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień realizowanych na terenie Gminy Jaworze
Zarządzenie
Nr 23/10
z dnia
22.02.2010 r.
w sprawie ustalania na 2010 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jaworze oraz ustalenie maksymalnej kwoty ich dofinansowania
Zarządzenie
Nr 24/10
z dnia
26.02.2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaworze na rok 2010
Zarządzenie
Nr 25/10
z dnia
1.03.2010 r.w 
sprawie zmiany zarządzenia nr 24/10 Wójta Gminy Jaworze z dnia 26 luty 2010r.
Zarządzenie
Nr 26/10
z dnia
1.03.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania pomieszczeń "Centrum Inicjatyw Lokalnych" znajdującego się w budynku gminnym nr 317 w Jaworzu, przy ul. Wapienickiej
Zarządzenie
Nr 27/10
z dnia
17.03.2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2009 rok
Zarządzenie
Nr 28/10
z dnia
17.03.2010 r.
w sprawie: wprowadzenia preliminarza Funduszu na rok 2010, stanowiącego zmienny załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie
Nr 29/10
z dnia
14.04.2010 r.
w sprawie: wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności
Zarządzenie
Nr 30/10 
z dnia
23.04.2010 r.
w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania zmian z planie wydatków bieżących
Zarządzenie
Nr 31/10
z dnia
28.04.2010r.
w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 32/10
z dnia
30.04.2010 r.
w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 33/10 
z dnia
14.05.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 34/10
z dnia
14.05.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 35/10
z dnia
16.05.2010 r.
w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie
Nr 36/10
z dnia
20.05.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok
Zarządzenie
Nr 37/10
z dnia
21.05.2010 r.
w sprawie powołania lidera gminnego do wykonywania prac spisowych związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Zarządzenie
Nr 38/10
z dnia
21.05.2010 r.
w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie
Nr 39/10
z dnia
31.05.2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2010r.

Zarządzenie
Nr 40/10
z dnia
31.05.2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie
Nr 41/10
z dnia
31.05.2010 r.
w sprawie powołania komisji do szacowania szkół i strat powodziowych
Zarządzenie
Nr 42/10
z dnia
2.06.2010 r.
w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie
Nr 43/10
z dnia
2.06.2010 r.
w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie
Nr 44/10
z dnia
4.06.2010 r.
w sprawie odwołania stanu alarmowego
Zarządzenie
Nr 45/10
z dnia
11.06.2010 r.
powołania Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach od 16 do 23 maja 2010r.
Zarządzenie
Nr 46/10
z dnia
15.06.2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zamieszkałych na terenie gminy Jaworze, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie
Nr 47/10
z dnia
15.06.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie
Nr 48/10
z dnia
15.06.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zamieszkałych na terenie gminy Jaworze, polegających na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie
Nr 49/10
z dnia
15.06.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zamieszkałych na terenie gminy Jaworze, polegających na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie
Nr 50/10 
z dnia
15.06.2010 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zamieszkałych na terenie gminy Jaworze, polegających na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zarządzenie
Nr 51/10 
z dnia
25.06.2010 r. 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie
Nr 52/10 
z dnia
30.06.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 53/10 
z dnia
08.07.2010 r. 
w sprawie udzielenia Pani Marii Łepeckiej – Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy oraz składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących realizacji projektu „Edukacja przyszłością Jaworza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzenie
Nr 54/10 
z dnia
09.07.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 55/10 
z dnia
22.07.2010 r. 
w sprawie: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie
Nr 56/10 
z dnia
23.07.2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Zarządzenie
Nr 57/10 
z dnia
23.07.2010 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 58/10 
z dnia
29.07.2010 r.
w sprawie ogólnokrajowego treningu uruchamiania systemów i ich pracy połączonego z upamiętnieniem obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 Zarządzenie
Nr 59/10 
z dnia
30.07.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 60/10 
z dnia
2.08.2010 r.
w sprawie sporządzenia „Planu przygotowań Zakładu Opieki Zdrowotnej na potrzeby obronne państwa”
Zarządzenie
Nr 61/10 
z dnia
9.08.2010 r. 
w sprawie określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności "TAJNE"
Zarządzenie
Nr 62/10 
z dnia
9.08.2010 r.
w sprawie określenia stanowisk oraz rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
Zarządzenie
Nr 63/10 
z dnia
09.08.2010 r. 
w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego wobec niżej wymienionych osób
Zarządzenie
Nr 64/10 
z dnia
18.08.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 65/10 
z dnia
24.08.2010 r. 
w sprawie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jaworze za I półrocze 2010r.
Zarządzenie
Nr 66/10 
z dnia
24.08.2010 r.
w sprawie: powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Zarządzenie
Nr 67/10 
z dnia
25.08.2010 r. 
w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć
Zarządzenie
Nr 68/10 
z dnia
27.08.2010 r.
w sprawie powołania komisji planistycznej
Zarządzenie
Nr 69/10 
z dnia
31.08.2010 r. 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
Zarządzenie
Nr 70/10 
z dnia
31.08.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 71/10 
z dnia
31.08.2010 r. 
w sprawie zakładowego planu kont
Zarządzenie
Nr 72/10 
z dnia
31.08.2010 r.
w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Jaworze na 2011 rok
Zarządzenie
Nr 73/10 
z dnia
09.09.2010 r. 
w sprawie zm. aneksu do obiegu dokumentów księgowych
Zarządzenie
Nr 74/10 
z dnia
22.09.2010 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 75/10 
z dnia
23.09.2010 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/07 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 listopada 2007r.
Zarządzenie
Nr 76/10 
z dnia
24.09.2010 r. 
w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie
Zarządzenie
Nr 77/10 
z dnia
29.09.2010 r. 
w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 78/10 
z dnia
30.09.2010 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na 2010 rok.
Zarządzenie
Nr 79/10 
z dnia
06.10.2010 r. 
w sprawie  organizacji ćwiczenia obronnego w Gminie Jaworze w ramach dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „POWIAT BIELSKI 2010"
Zarządzenie
Nr 80/10 
z dnia
14.10.2010 r. 
w sprawie wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów ostrzegania i alarmowania ludności
Zarządzenie
Nr 81/10 
z dnia
15.10.2010 r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Jaworze przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych rozpowszechnianych w celu prowadzenia kampanii wyborczej
Zarządzenie
Nr 82/10 
z dnia
21.10.2010 r. 
w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok
Zarządzenie
Nr 83/10 
z dnia
27.10.2010 r. 
w sprawie

zmiany zarządzenia nr 82/10 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 października 2010r.

Zarządzenie
Nr 84/10 
z dnia
29.10.2010 r. 
w sprawie

zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

Zarządzenie
Nr 85/10 
z dnia
09.11.2010 r. 
w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie
Nr 86/10 
z dnia
12.11.2010 r. 
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaworze na 2011 rok wraz z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021
Zarządzenie
Nr 87/10 
z dnia
15.11.2010 r. 
w sprawie

zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.

Zarządzenie
Nr 88/10 
z dnia
22.11.2010 r. 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 87/10 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie
Nr 89/10 
z dnia
23.11.2010 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.
Zarządzenie
Nr 90/10 
z dnia
25.11.2010 r. 
w sprawie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 71 poz. 734 ze zm.)
Zarządzenie
Nr 91/10 
z dnia
25.11.2010 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.
Zarządzenie
Nr 92/10 
z dnia
26.11.2010 r. 
w sprawie komisji rekrutacyjnej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko PODINSPEKTORA ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Zarządzenie
Nr 93/10 
z dnia
30.11.2010 r. 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jaworze na  2010 rok.
Zarządzenie
Nr 94/10 
z dnia
03.12.2010 r. 
w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami wytworzonymi w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej przeprowadzonych w dniu 2010r.
Zarządzenie
Nr 95/10 
z dnia
03.12.2010 r. 
w sprawie rozwiązanie GBS NSR 2010
Zarządzenie
Nr 96/10 
z dnia
06.12.2010 r. 
w sprawie powołanie GBS NSP 2011
Zarządzenie
Nr 97/10 
z dnia
06.12.2010 r. 
w sprawie  powołanie lidera gminnego do NSP 2011
Zarządzenie
Nr 98/10 
z dnia
06.12.2010 r. 
w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz stosowania niektórych zapisów instrukcji kancelaryjnej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy - V kadencja lata 2006-2010
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:21.09.2009 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:16.10.2012 21:26