przyjęcia regulaminu określającego "wynagrodzenie nauczycieli"

 

Zmieniona na podstawie uchwały Nr VII/77/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela


Uchwała zmieniona na podstawie uchwały Nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela


Uchwała zmieniona na podstawie uchwały Nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela


Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XXIII/209/09
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,
 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych — Karta Nauczyciela.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22, poz.181/, zwanym dalej „rozporządzeniem MEN", po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje: 
 

§ 1

Przyjąć regulamin określający:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,

 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,

 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art.54 ustawy — Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./,

 2. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./,

 3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 22, poz. 181/,

 4. szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworze,

 5. dyrektorze lub wicedyrektorze — rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, prowadzonego przez Gminę Jaworze,

 6. nauczycielu — rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Jaworze,

 7. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

 8. wychowawcy klasy – rozumie się przez to nauczyciela, któremu została powierzona funkcja wychowawcy,

 9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin — rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniu,

 10. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to w szczególności Zarząd Oddziału ZNP i Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” działające na terenie gminy Jaworze oraz inne zakładowe organizacje związkowe działające na obszarze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze, spełniające zasadę reprezentatywności związkowej .

§ 4

W 2009 roku przewiduje się podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o 3 %.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 5

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

 2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wynikają z rozporządzenia.

 3. Wypłata dodatku za wysługę lat przysługuje nauczycielom:

  1. w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

  2. podczas nieobecności spowodowanej: chorobą, urlopem macierzyńskim oraz opieką nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§ 6

 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom w oparciu o przepisy rozporządzenia .

 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

  1. uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez :

   1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

   2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

   3. pełne rozpoznacie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

  2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:

   1. systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

   2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

   3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

   4. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

   5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

   6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

   7. przestrzeganie dyscypliny pracy;

  3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

  4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy — Karta Nauczyciela poprzez :

   1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

   2. udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

   3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

   4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

   5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

  1. umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):

   1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

   2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

   3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

   4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

  2. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

   1. podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

   2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

   3. polityka kadrowa,

   4. organizowanie konferencji szkoleniowych,

   5. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

   6. podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

  3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:

   1. osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

   2. poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

   3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

   4. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

   5. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

   6. konstruktywna współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 7

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.

 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w wysokości od 5% do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o opracowane kryteria.

 3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala się w wysokości od 20% do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o opracowane kryteria.

 4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w roku na okres od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, dodatek motywacyjny może być przyznany na czas krótszy.

§ 8

 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

 3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi :

 • za okres przebywania na urlopie na poratowanie zdrowia,

 • w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie,

 • w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności,

 • w okresie stanu nieczynnego .

ROZDZIAŁ IV

Dodatek funkcyjny

§ 9

 1. Dodatek funkcyjny przyznawany jest nauczycielom w oparciu o przepisy rozporządzenia.

 2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze potwierdzone w statucie szkoły, dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

 3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:

  1. warunki organizacyjne, m.in.:

   1. liczbę oddziałów,

   2. liczbę zastępców,

   3. zmianowość,

   4. liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

  2. efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:

   1. racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

   2. prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,

   3. umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,

   4. prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   5. przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

  3. wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:

   1. wyniki klasyfikacji rocznej,

   2. wyniki egzaminów,

   3. osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

§ 10

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym magisterskim, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

 

Tabela dodatków funkcyjnych

 

Lp.

FUNKCJA

Wysokość w %

1.

Szkoły wszystkich typów:
 1. dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów
 2.
wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów
 3.
dyrektor szkoły liczącej 12 oddziałów i więcej
 4.
wicedyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej


20 – 30
10 – 15
30 – 45
15 – 25

2.

Przedszkola:
 1.
dyrektor przedszkola


15 – 30

3.

Inne stanowiska kierownicze:

10 - 15

§ 11

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

 1. sprawowania funkcji doradcy metodycznego lud nauczyciela konsultanta w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, dodatek ten określa dyrektor szkoły,

 2. sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 92.-zł, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

 3. sprawowanie wychowawstwa klasy, w wysokości:

  1. 50,zł- – do 15 uczniów w klasie,
  2. 70,zł - – przy 16-25 uczniów w klasie,
  3. 90,zł- – 26 i więcej uczniów w klasie.

§ 12

 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §10, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 2. Nauczycielowi można powierzyć funkcję opiekuna stażu najwyżej dla dwóch osób.

ROZDZIAŁ V

Dodatek za warunki pracy

§ 13

 1. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w rozporządzeniu

 2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie w szczególności:

  1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
   • w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1
  2. zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim
   • w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1
  3. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
   • w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
 3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej według odpowiedniej stawki dodatku za trudne warunki pracy określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 powiększonej o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 14

 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

 2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 1.

 4. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części, w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej szkole (placówce) wymiaru godzin zajęć.

ROZDZIAŁ VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 15

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzin.

§ 16

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie płacone nie dłużej niż za jeden dzień w przypadkach nauczania indywidualnego – w razie choroby dziecka.

ROZDZIAŁ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 17

 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

 2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust.1 przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie z góry, w następującej wysokości:

  1. 31zł,- dla jednej osoby,

  2. 47,00zł- – dla dwóch osób,

  3. 62,zł- – dla trzech osób,

  4. 78,00zł– dla czterech i więcej osób.

 3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

 4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

 5. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu.

 6. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość – dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy – płatny w 100% - przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

  1. nieświadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,

  2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

  3. odbywania zasadniczej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

  4. korzystania z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, dla poratowania zdrowia

ROZDZIAŁ VIII
Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe

§ 18

Nauczycielowi za działalność w ramach obowiązków wynikających z funkcjonowania służb BHP, SIP -przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 150zł w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 60 zł w przedszkolach.

ROZDZIAŁ IX

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

§ 19

 1. Nagrodę Wójta Gminy określa trzystopniowa skala:

  1. Nagroda Wójta Gminy I stopnia – stanowi 75% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok,

  2. Nagroda Wójta Gminy II stopnia – stanowi 50% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok,

  3. Nagroda Wójta Gminy III stopnia – stanowi 30% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok.

 2. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych przyznają Nagrody Dyrektora pracownikom zarządzanej placówki oświatowej nie wyższą niż 30% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok.

 
ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Pracownik zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat i dodatku mieszkaniowego w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w skutek choroby albo zasiłku chorobowego.

 2. Pozostałe dodatki tj. motywacyjny, funkcyjny, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz za warunki pracy stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za czas niezdolności do pracy w skutek choroby albo zasiłku chorobowego.

§ 21

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych w dniu 28 listopada 2008 r.

§ 22

Traci moc uchwała Nr XI/107/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,

 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,

 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych — Karta Nauczyciela.

§ 23

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przyjęcia regulaminu określającego "wynagrodzenie nauczycieli"
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2009 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż