regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchylona na podstawie uchwały Nr VII/74/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze

 

Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XIX/172/08
Rady Gminy Jaworze

z dnia 7 października 2008r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zwany dalej regulaminem - określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaworze, poza prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.);

  2. Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

  3. Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

  4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

  5. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy;

  6. urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy;

  7. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIA II

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

  1. zapewnić Odbiorcom dostawę wody o ciśnieniu w punkcie przyłączenia Odbiorcy do sieci Przedsiębiorstwa nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż 0,9 MPa, za wyjątkiem sytuacji, gdy Odbiorca podjął decyzję o przyłączeniu nieruchomości do sieci, pomimo iż Przedsiębiorstwo nie zapewniało takiego ciśnienia,

  2. w przypadku awarii urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa przywrócić zaopatrzenie w wodę w terminie nie dłuższym niż 48 godz., licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii,

  3. w przypadku awarii urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa przywrócić odprowadzanie ścieków w terminie nie dłuższym niż 24 godz., licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii,

  4. w przypadku przeprowadzania planowanych napraw urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa przywrócić zaopatrzenie w wodę w terminie nie dłuższym niż 12 godz., licząc od momentu wstrzymania zaopatrzenia w wodę,

  5. w przypadku przeprowadzania planowanych napraw urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa przywrócić odprowadzanie ścieków w terminie nie dłuższym niż 12 godz., licząc od momentu wstrzymania odprowadzania ścieków.

§ 4

Przedsiębiorstwo może ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub uzasadnione potrzebą ochrony życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, bądź potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi takimi jak:

  1. niezawiniony przez Przedsiębiorstwo brak wody na ujęciu lub jej zanieczyszczenie na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;

  2. konieczność przeprowadzenia niezbędnych planowanych lub awaryjnych napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, o ile Przedsiębiorstwo zachowało zasady wskazane w § 3 i 34.

§ 5

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 1. zabezpieczenia posiadanej instalacji wodociągowej przed cofnięciem się z niej wody do urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa;

 2. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zrzutach lub zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;

 3. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

 4. utrzymywania pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie, jak również do zabezpieczenia tego pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

 5. niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych;

 6. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

 7. udostępnienia Przedsiębiorstwu dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz dla ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji;

 8. zapewnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także do własnych instalacji połączonych z siecią, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;

 9. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.

 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. O ile umowa nie stanowi inaczej, działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§ 7

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony;

  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.


 

§ 8

 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej, przy czym zmiana adresu stron umowy może nastąpić w drodze pisemnego powiadomienia.

 2. Zmiana cen i stawek opłat w czasie obowiązywania umowy związana z wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy i następuje bez wypowiedzenia jej warunków.

§ 9

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo ma prawo zaproponować nowemu Odbiorcy warunki umowy z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 10

 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

 2. Jeżeli z treści dokumentu wskazanego w ust. 1 nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do korzystania z nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku, gdy z wnioskiem o zawarcie umowy występuje osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, powinna ona uprawdopodobnić fakt korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 4. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy .

 5. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości oraz do umożliwienia Przedsiębiorstwu dokonania w związku z powyższym odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Przedsiębiorstwem. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa oraz umożliwienia mu dokonania odczytu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

 6. Dokonanie odczytu nie jest wymagane w przypadku, gdy z datą poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie prawa do korzystania z nieruchomości, osoba która nabyła prawo do nieruchomości złoży do Przedsiębiorstwa wniosek o zawarcie umowy zawierający pisemne ustalenie pomiędzy dotychczasowym Odbiorcą a nowym,co do wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego w dniu wydania nieruchomości.

§ 11

 1. Na zasadach wskazanych w ustawie, umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby, potwierdzoną jej własnoręcznym podpisem, na zawarcie umowy oraz na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy;

  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.

 3. Dla potwierdzenia, iż instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przy wszystkich punktach czerpalnych wody, wnioskodawca przedkłada – jako załącznik do wniosku stanowiący jego integralną część - schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

 4. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo dokona sprawdzenia zgodności zabudowy wodomierzy z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Przedsiębiorstwo sporządza projekty umów w terminie 30 dni od dnia sprawdzenia zgodności zabudowy wodomierzy, o którym mowa w ust. 4.

 6. Odbiorca będący osobą korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym jest zobowiązany do poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z lokalu.

§ 12

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6 umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego :

  • 5 miesięcy – w przypadku wypowiedzenia umowy przez Przedsiębiorstwo,

  • 1 miesiąc – w przypadku wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę.

 2. W przypadku umowy zawartej z osobą korzystającą z lokalu okresy wypowiedzenia określa sama umowa.

 3. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłanie takiego oświadczenia listem poleconym na adres Przedsiębiorstwa.

 4. Rozwiązanie przez Przedsiębiorstwo umowy, następuje w szczególności poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym na adres Odbiorcy wskazany w umowie, lub o którym Odbiorca poinformuje Przedsiębiorstwo na piśmie.

 5. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania okresów wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń uprawniających Przedsiębiorstwo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 6. Jeżeli, w przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, powstaną nowe okoliczności powodujące brak gwarancji realizacji przez Odbiorcę wszystkich obowiązków przewidzianych prawem i umową, Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 13

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 14

 1. Umowa wygasa w przypadku:

  1. śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną;

  2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości;

  3. utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do lokalu - w przypadku umowy zawartej z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;

  4. zakończenia postępowania upadłościowego mającego na celu likwidację majątku lub zakończenia postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą;

  5. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

 2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, wygasa również w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 15

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zdemontowanie wodomierza głównego.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 16

 1. Przedsiębiorstwo rozlicza Odbiorców w okresach obrachunkowych określonych w umowach.

 2. Przedsiębiorstwo może skrócić okres obrachunkowy w przypadku, gdy Odbiorca przekroczy termin płatności którejkolwiek z faktur o więcej niż 30 dni. Takie skrócenie okresu obrachunkowego nie wymaga zmiany umowy.

 3. O skróceniu okresu obrachunkowego Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę pisemnie.

§ 17

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

 3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy obowiązującą w dacie jej zawarcia taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 18

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

 3. Przedsiębiorstwo wysyła Odbiorcy fakturę (lub doręcza ją w inny sposób) w terminie do 10 dni od daty dokonania odczytu, a w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, od końca okresu obrachunkowego.

§ 19

W przypadku niesprawności wodomierza głównego oraz braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody wynikającego ze wskazań nowo zabudowanego wodomierza w pełnym okresie obrachunkowym.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączania do sieci

§ 20

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;

  2. adres do korespondencji;

  3. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;

  4. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

  5. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków;

  6. opis nieruchomości, z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia;

  7. podanie lokalizacji nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie poprzez wskazanie jej adresu i numeru pgr albo pbud bądź numeru działki oraz określenie jej stanu prawnego.

§ 21

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 20, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć mapę w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyłączenie względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z naniesioną granicą własności tej nieruchomości.

 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§ 22

 1. Jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, o którym mowa w § 20, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20, informuje o tym osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej:

  1. wskazywać odcinek sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, do której należy zaprojektować przyłączenie nieruchomości do sieci;

  2. określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

  3. określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

  4. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach, z którymi należy uzgodnić projekt przyłącza lub do których należy zgłosić fakt przyłączenia;

  5. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.

 3. Należność za przygotowane „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wnioskujący uiszcza przed ich wydaniem.

§ 23

 1. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, Przedsiębiorstwo może zaproponować osobie/osobom ubiegającej/ubiegającym się o przyłączenie do sieci wydanie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, które będą obejmowały nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również warunki techniczne wybudowania przez przyszłego Odbiorcę/Odbiorców na własny koszt urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

 2. W sytuacji określonej w ust.1, przed wydaniem warunków, o których w nim mowa, Przedsiębiorstwo i osoba/osoby ubiegająca/ubiegające się o przyłączenie do sieci dokonują pisemnych uzgodnień dotyczących przejęcia przez Przedsiębiorstwo wybudowanych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

 3. Uzgodnienia, o których mowa w ust.2 winny określać w szczególności:

  1. termin wybudowania urządzenia;

  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać;

  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo;

  4. zasady wyceny inwestycji.

 4. Po wybudowaniu i przyłączeniu do sieci urządzeń wraz z przyłączami Przedsiębiorstwo i osoba/osoby, która/które poniosła/poniosły koszty budowy urządzeń i jest/są ich właścicielem/właścicielami zawierają
  w oparciu o dokonane uzgodnienia, o których mowa w ust. 2 i 3 stosowną umowę w formie pisemnej.

§ 24

Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i zawarcie z Przedsiębiorstwem umowy o podłączenie do sieci określającej sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

§ 25

Przed przyłączeniem do sieci Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII.

ROZDZIAŁ VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, a w szczególności gdy w danym rejonie nie posiada własnej sieci.

 3. Dostępność usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ VII

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza

§ 27

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z uzgodnioną dokumentacją przyłącza.

 2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

 3. Po zgłoszeniu przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci gotowości do odbioru przyłącza, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin na nie później niż trzy dni robocze po dacie zgłoszenia.

 4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron i potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

 5. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do Przedsiębiorstwa celem odbioru wykonanych robót przed zasypaniem odpowiednim gruntem.

 6. Ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązany jest dostarczyć do Przedsiębiorstwa jeden egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, przy czym pomiar geodezyjny powinien być wykonany w otwartym wykopie.

§ 28

Sposób zgłoszenia odbioru oraz wzory protokołów odbioru określa Przedsiębiorstwo.

§ 29

 1. Zgłoszenie odbioru przyłącza powinno zawierać co najmniej:

  1. dane identyfikujące osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie i adres przyłączanej nieruchomości;

  2. termin odbioru proponowany przez osobę/osoby ubiegającą/ubiegające się o podłączenie;

  3. inne warunki odbioru.

 2. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:

  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

  2. rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;

  3. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;

  4. ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

  5. datę odbioru przyłącza.

ROZDZIAŁ VIII

Standardy obsługi odbiorców usług oraz

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI lub ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW Świadczonych USŁUG

§ 30

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić Odbiorcom:

  1. możliwość całodobowego zgłaszania awarii urządzeń przedsiębiorstwa, przerw w dostawie wody lub odprowadzania ścieków oraz problemów z ciśnieniem lub jakością wody – telefonicznie lub przez stronę internetową Przedsiębiorstwa,

  2. obsługę w biurze obsługi klientów, w siedzibie Przedsiębiorstwa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00,

  3. możliwość składania skarg i wniosków bezpośrednio dyrekcji Przedsiębiorstwa w ustalonym przez Przedsiębiorstwo terminie, który nie może być dłuższy niż 1 tydzień.

§ 31

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest podjąć czynności wyjaśniające po otrzymaniu od Odbiorcy zgłoszenia wymienionego w § 30 pkt 1 w terminie do 8 godzin, a dla pozostałych reklamacji w terminie do 2 dni roboczych.

 2. Przedsiębiorstwo rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 14 dni, o czym Przedsiębiorstwo winno pisemnie poinformować Odbiorcę.

§ 32

 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru nad jakością wody, obniżenia jakości dostarczanej wody w stosunku do zagwarantowanej w umowie - Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo obniżenia ciśnienia dostarczanej wody w stosunku do zagwarantowanego w umowie - Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 33

W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

  1. aktualnie obowiązujące na terenie miasta taryfy stosowane przez Przedsiębiorstwo;

  2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy.

§ 34

 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty (np. komunikaty w lokalnych rozgłośniach radiowych lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, rozplakatowanie informacji na afiszach ogłoszeniowych) co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje Odbiorców o jego lokalizacji w analogiczny sposób, jak w ust. 1.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 35

Jednostki straży pożarnej prowadzące działania przeciwpożarowe na obszarze gminy uprawnione są do poboru wody z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa na następujących warunkach:

 1. pobór wody do wozów bojowych odbywać się będzie w pierwszej kolejności z hydrantów zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo w porozumieniu zawartym pomiędzy Przedsiębiorstwem a jednostką straży pożarnej;

 2. w uzasadnionych przypadkach jednostka straży może pobrać wodę z innych hydrantów niż opisanych w pkt 1, ale w tym przypadku Przedsiębiorstwo nie gwarantuje odpowiedniego ciśnienia wody i wydajności;

 3. jednostka straży pożarnej zobowiązana jest do:

  1. prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda oraz ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa,

  2. niezwłocznego zawiadamiania Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze wody z hydrantów, o których mowa w pkt 2,

  3. składania Przedsiębiorstwu w terminie do 7 dni po upływie kwartału kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc poboru wody i ilości pobranej wody z urządzeń Przedsiębiorstwa na cele przeciwpożarowe.

§ 36

W przypadku pobrania przez jednostkę straży pożarnej wody na cele przeciwpożarowe z instalacji Odbiorcy, jednostka ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Przedsiębiorstwu informację o ilości pobranej wody, tak aby Przedsiębiorstwo mogło prawidłowo rozliczyć dostawę wody dla tego Odbiorcy.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2008 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż