zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze


Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr XI/104/07
Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 listopada 2007r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
w zakresie określonym poniżej:

§ 1

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze obejmuje aktualizację polityki przestrzennej gminy:

  1. w zakresie lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej - w obszarze oznaczonym nr 1 w tekście i rysunku studium,
  2. w zakresie lokalizacji zbiornika retencyjnego w Jaworzu - Nałężu - w obszarze oznaczonym nr 2 w tekście i rysunku studium.

§ 2

Zmiana, o której mowa w § 1 zawarta jest w załącznikach do niniejszej uchwały:

  1. Załącznik nr 1 - Tekst studium: Część 2 Ustalenia - Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą).
  2. Załącznik nr 2 - Rysunek studium w skali 1:10 000: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze - Struktura przestrzenna - Rysunek nr 1 ustaleń studium” (rysunek ujednolicony wyróżniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą).
  3. Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/103/07
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 listopada 2007 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Jaworze
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze

Rada Gminy Jaworze, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Jaworze, informującym że do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze w zakresie lokalizacji centrum balneorekreacyjnego w Jaworzu w rejonie ul. Folwarcznej i zbiornika retencyjnego w Jaworzu - Nałężu, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 21 dni po zakończeniu wyłożenia nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 02 (jpg 9.77 MB)
  • 01 (pdf 4.72 MB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2007 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż