Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/29/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,
 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych — Karta Nauczyciela.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 ze zm./, zwanym dalej „rozporządzeniem MENiS", po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjąć regulamin określający:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,
 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych — Karta Nauczyciela,
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXII/252/2005 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy — Karta Nauczyciela,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela,
 3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych — Karta Nauczyciela.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

U z a s a d n i e n i e

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Jaworze obowiązujący w roku 2007; stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674/. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw: nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Konieczność uchwalenia Regulaminu wynagradzania bezpośrednio wynika z art. 30, ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, który jednoznacznie określa charakter uregulowania oraz jego okres obowiązywania. Wynagrodzenia nauczycieli na obszarze gminy Jaworze odpowiadają średnim krajowym wynagrodzeniom nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/29/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2006r.

R E G U L A M I N

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./,
 2. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./,
 3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 ze zm./,
 4. szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworze,
 5. dyrektorze lub wicedyrektorze — rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, prowadzonego przez Gminę Jaworze,
 6. nauczycielu — rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy — Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Jaworze,
 7. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
 8. wychowawcy klasy – rozumie się przez to nauczyciela, któremu została powierzona funkcja wychowawcy,
 9. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin — rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniu,
 10. zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to w szczególności Zarząd Oddziału ZNP i Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” działające na terenie gminy Jaworze oraz inne zakładowe organizacje związkowe działające na obszarze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaworze, spełniające zasadę reprezentatywności związkowej,

§ 3

W 2007 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 4

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
 2. Zasady zaliczania okresów zatrudnienia oraz okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wynikają z rozporządzenie MENiS, o którym mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Wypłata dodatku za wysługę lat przysługuje nauczycielom:
  1. w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia,
  2. podczas nieobecności spowodowanej: chorobą, urlopem macierzyńskim oraz opieką nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§ 5

 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom w oparciu o rozporządzenie MENiS, o którym mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  1. uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
   1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
   2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
   3. pełne rozpoznacie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
  2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:
   1. systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
   2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   3. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
   4. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
   5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
   6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
   7. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
  4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy — Karta Nauczyciela:
   1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
 3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
  1. umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
   1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
   2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
   3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
   4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
  2. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
   1. podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
   2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   3. polityka kadrowa,
   4. organizowanie konferencji szkoleniowych,
   5. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
   6. podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;
  3. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:
   1. osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
   2. poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
   3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym, 
   4. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
   5. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
   6. konstruktywna współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
  1. § 6

   1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.
   2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w wysokości od 5% do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o opracowane kryteria.
   3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala się w wysokości od 20% do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o opracowane kryteria.
   4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w roku na okres od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, dodatek motywacyjny może być przyznany na czas krótszy.

   § 7

   1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
   2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

   ROZDZIAŁ IV

   Dodatek funkcyjny

   § 8

   1. Dodatek funkcyjny przyznawany jest nauczycielom w oparciu o rozporządzenie MENiS, o którym mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.
   2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze potwierdzone w statucie szkoły, dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.
   3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:
    1. warunki organizacyjne, m.in.:
     1. liczbę oddziałów,
     2. liczbę zastępców, 
     3. zmianowość,
     4. liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;
    2. efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
     1. racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,
     2. prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
     3. umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
     4. prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     5. przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;
    3. wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:
     1. wyniki klasyfikacji rocznej,
     2. wyniki egzaminów,
     3. osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

   § 9

   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym magisterskim, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

   Tabela dodatków funkcyjnych

    

   Lp.

   FUNKCJA Wysokość w %

   1.

   Szkoły wszystkich typów:

   1. dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów
   2. dyrektor szkoły liczącej od 7 do 11 oddziałów
   3. wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów

   4. dyrektor szkoły liczącej 12 oddziałów i więcej

   5. wicedyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej   10 – 20
   20 – 30
   10 – 15
   30 – 45
   15 – 25

   2.

   Przedszkola:

   1. dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

   2. dyrektor przedszkola liczącego od 3 do 5 oddziałów   10 – 15
   15 – 30

   3.

   Inne stanowiska kierownicze:

   10 - 15

   § 10

   Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
   1. sprawowania funkcji doradcy metodycznego lud nauczyciela konsultanta w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, dodatek ten określa dyrektor szkoły,
   2. sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,
   3. powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości:
    1. 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, – do 15 uczniów w klasie,
    2. 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, – przy 16-25 uczniach w klasie,
    3. 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1, – 26 i więcej uczniach w klasie.

    § 11

    1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §10, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
    2. Nauczycielowi można powierzyć funkcję opiekuna stażu najwyżej dla dwóch osób.

    ROZDZIAŁ V

    Dodatek za warunki pracy

    § 12

    1. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć, o których mowa w rozporządzenie MENiS, o którym mowa w § 2 pkt 1 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.
    2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie w szczególności:
     1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
      - w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1
     2. zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim
      - w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w § 9 ust.1
     3. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych
      - w wysokości do 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
    3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej według odpowiedniej stawki dodatku za trudne warunki pracy określonej w pkt 2 ppkt 1, 2 i 3 powiększonej o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

    § 13

    1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
    2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
    3. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. Dodatek za warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 1.
    4. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części, w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej szkole (placówce) wymiaru godzin zajęć.

    ROZDZIAŁ VI

    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

    § 14

    1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
    2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
    3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzin.

    § 15

    1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
    2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
    3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane.

    § 16

    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie płacone nie dłużej niż za jeden dzień w przypadkach nauczania indywidualnego – w razie choroby dziecka.

    ROZDZIAŁ VII

    Dodatek mieszkaniowy i wiejski

    § 17

    1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
    2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust.1 przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie z góry, w następującej wysokości:
     1. 2% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty – dla jednej osoby,
     2. 3% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty – dla dwóch osób,
     3. 4% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty – dla trzech osób,
     4. 5% - miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty – dla czterech i więcej osób.
    3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).
    4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
    5. Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu.
    6. Nauczycielowi dodatek przyznaje i ustala jego wysokość – dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.
    7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy – płatny w 100% - przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
     1. nieświadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,
     2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
     3. odbywania zasadniczej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
     4. korzystania z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, dla poratowania zdrowia.
    8. Dodatek wiejski – płatny miesięcznie z góry w 100% - przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
     1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
     2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
     3. korzystania z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego lub dla poratowania zdrowia,
     4. przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny.

    ROZDZIAŁ VIII

    Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

    § 18

    1. Nagrodę Wójta Gminy określa trzystopniowa skala:
     1. Nagroda Wójta Gminy I stopnia – stanowi 50% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok,
     2. Nagroda Wójta Gminy II stopnia – stanowi 30% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok,
     3. Nagroda Wójta Gminy III stopnia – stanowi 15% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok.
    2. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych przyznają Nagrody Dyrektora pracownikom zarządzanej placówki oświatowej nie wyższą niż 30% Nagrody Kuratora Oświaty ustanowionej na dany rok.

    ROZDZIAŁ IX

    Postanowienia końcowe

    § 19

    Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i opiekuna stażu, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

    § 20

    W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

    § 21

    Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych w dniu: 19.12.2006r.

     

    Przewodniczący Rady
    (-) Andrzej Śliwka

     Powrót

     Załączniki

     • Brak załączników w dokumencie.

     Metryka dokumentu

     ukryj
     Tytuł dokumentu:przyjęcia regulaminu
     Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
     Informację opublikował:Michał Urbaś
     Data publikacji:03.01.2007 13:15
     Wytworzył lub odpowiada za treść:
     Data na dokumencie:Brak
     Informację aktualizował:Michał Urbaś
     Data aktualizacji:03.01.2007 13:15