Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/26/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. samorządowych pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze. zm./ w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1223 ze. zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Ustalić dla Wójta Gminy Jaworze:

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości

4.500,00 zł

2. dodatek funkcyjny wysokości

1.500,00 zł

3. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej:
30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

1.800,00 zł

4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości:
20 % wynagrodzenia zasadniczego

900,00 zł

8.700,00 zł

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIX/208/05 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.01.2007 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.01.2007 11:07