Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/25/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2007

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 319 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 760 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 441 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 441 000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 1 907 340 zł, rozchody w wysokości 466 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4 

1. ogólną w wysokości

50 000,00 zł

2. celową w wysokości

138 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie

138 000,00 zł

- UG odprawy emerytalne

26 000,00 zł

- UG program SEKAP

25 000,00 zł

- Gimnazjum odprawy i 20% funduszu nagród

47 900,00 zł

- Przedszkola odprawy i 20% funduszu nagród

36 000,00 zł

- Szkoła 20% nagród

3 100,00 zł

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 111 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 334 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40 000,00 zł,
  zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 7 000,00 zł,
 2. wydatki - 6 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
   na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
  3. pozostałych zobowiązań do kwoty 600 000,00 zł.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

  Powrót

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2007
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
  Informację opublikował:Michał Urbaś
  Data publikacji:03.01.2007 10:46
  Wytworzył lub odpowiada za treść:
  Data na dokumencie:Brak
  Informację aktualizował:Michał Urbaś
  Data aktualizacji:05.01.2007 09:02