Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/24/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /t.j. Dz. U. z 2001r Nr 62, poz.627 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Przyjąć plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości (załącznik Nr 1 i 2 do uchwały):                                                                                                       7.000,-  

w dziale 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.000,-

rozdział 90011

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.000,-

par 0690

- Wpływy z różnych opłat

7.000,-

§ 2

Ustalić plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości (załącznik Nr 1 i 2 do uchwały):                                                                                                       6.000,-  

w dziale 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.000,-

rozdział 90011

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6.000,-

par 4300

- Zakup usług pozostałych

6.000,-

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2007r.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.01.2007 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.01.2007 10:16