Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/23/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 4 1, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm./ i art. 10 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179 poz. 1484 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

  1. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Programy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętej odrębną uchwałą.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/23/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2006r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

§ 1

Harmonogram zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 w Gminie Jaworze

 

Lp.

Nazwa zadania

Koszt zadania

Par.
Budż.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie1.

Dofinansowanie wczesnej terapii w izbie wytrzeźwień w Bielsku-B

3.500,00

4300

2.

Dofinansowanie pracy Poradni Leczenia Uzależnień, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych

4.000,00

4300

II.

Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1.

12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (12x 3 x 120,00zł)


3.120,00

4170

2.

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego komisji RPA ds. uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA i PN w Gminie Jaworze

11.232,00

4170

3.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego komisji RPA ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym poradnictwo dla ofiar przemocy domowej).

7.200,00

4170

4.

Koszty szkoleń dokształcających dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze problematyki alkoholowej

1.500,00

4700

5.

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb GK RPA

500,00

4210

III.

Działania profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze nakierowane na młodzież szkolną1.

Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej

25,148,00

4210
4300

2.

Koszty wynagrodzeń wychowawców i logopedy świetlicy

22.000,00

4170

3.

Koszty zakupu posiłków w szkołach dla dzieci – uczestników zajęć świetlicowych

2.500,00

4300

3.

Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień

3.000,00

4300
4210
4170

4.

Dofinansowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych

11.000,00

4210
4300 4170

5.

Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w czasie wakacji letnich na terenie Gminy Jaworze

4.800,00

3000

6.

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb obsługi GP PiRPA

1.500,00

4210

IV.

Ogólny koszt realizacji GP PiRPA na rok 2006

101.000,00

851.54

§ 2

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu:

  1. Za organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uczestnictwo w jej posiedzeniach, pełnienie cotygodniowych dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, bieżący nadzór i koordynację nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przygotowanie dla Wójta Gminy projektów uchwał pod obrady Rady Gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy przewodniczącemu komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2007 roku.
  2. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym pełnienie cotygodniowych dyżurów konsultantowi – członkowi komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie brutto w wysokości 150,00zł za jeden dwugodzinny dyżur.
  3. Za pracę w komisji w pełnym /regulaminowym/ składzie na posiedzeniu , za pracę w zespole komisji prowadzącym postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu , za pracę w zespole opiniującym wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz za pracę w zespole komisji ds. kontroli przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (w tym kontroli lokali gastronomicznych w godzinach wieczornych i nocnych), za udział w szkoleniach i naradach, sekretarzowi oraz członkom komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 120,00zł brutto.
  4. Warunkiem wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa w pkt. 3 jest udział w co najmniej jednym posiedzeniu komisji.
  5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1, 2 i 3 wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie list obecności.

§ 3

Realizatorem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy w Jaworzu, który realizuje je za pośrednictwem Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA - Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/23/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2006r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

§ 1

Harmonogram zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w Gminie Jaworze

 

Lp.

Nazwa zadania

Koszt zadania

Par.
Budż.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin1.

Poradnictwo prawne w punkcie konsultacyjnym

-----------

--------

2.

Prowadzenie punktu informacyjnego dla rodzin osób uzależnionych

-----------

--------

II.

Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną1.

Programy profilaktyczne dla szkół i gimnazjów

2.000,00

4300
4210

2.

Dofinansowanie zakupu książek o treściach profilaktyki narkomanii przez Bibliotekę Gminną

1.000,00

2480

3.

Dofinansowanie pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz masowych turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej Gminy Jaworze organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy


5.000,00


2480

4.

Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w Dniu Dziecka w SP1 Jaworze i Gimnazjum w Jaworzu.

2.000,00

4210

III.

Ogólny koszt realizacji GP PN na rok 2006

10.000,00

851.53

§ 2

Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy w Jaworzu, który realizuje je za pośrednictwem Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA - Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.01.2007 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.01.2007 09:56