Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/22/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/172/04
 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 grudnia 2004r.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ .

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę Nr XXIV/172/04 Rady Gminy Jaworze z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe w związku z uchyleniem przepisów prawnych będących podstawą do pobierania tych opłat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Jaworzu.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchylenia uchwały Nr XXIV/172/04
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:03.01.2007 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.01.2007 09:34