Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/21/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Zmienić uchwałę nr XXXIII/262/05 w sprawie budżetu gminy Jaworze na rok 2006

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę

375 000,00

w dziale 010

Rolnictwo i łowiectwo

700,00

a/

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i

150,00

b/

Wpływy z różnych dochodów

550,00

w dziale 700

Gospodarka mieszkaniowa

209 000,00

a/

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

209 000,00

w dziale 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

155 200,00

a/

Podatek od spadków i darowizn

20 000,00

b/

wpływy z opłaty miejscowej

1 000,00

d/

Podatek od czynności cywilno prawnych

90 500,00

e/

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

37 000,00

f/

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4 700,00

g/

wpływy z różnych opłat

2 000,00

w dziale 801

Oświata i wychowanie

9 500,00

a/

Otrzymane spadki zapiski i darowizny

1 740,00

b/

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

360,00

c/

Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

7 400,00

w dziale 900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

600,00

a/

Wpływy z usług

600,00

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę

9 500,00

w dziale 801

Oświata i wychowanie

9 500,00

Rozdz. 80101

600,00

W tym wydatki bieżące

600,00

Rozdz. 80104

Przedszkola

540,00

W tym wydatki bieżące

540,00

Rozdz. 80110

Gimnazja

8 360,00

W tym wydatki bieżące

8 360,00

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych

592 619,00

w dziale 900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

201 619,00

a/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

201 619,00

w dziale 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

246 000,00

a/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

246 000,00

w dziale 926

Kultura fizyczna i sport

145 000,00

a/

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

115 000,00

b/

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

30 000,00

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych

449 309,00

w dziale 900

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

49 309,00

Rozdz. 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

49 309,00

W tym wydatki majątkowe

49 309,00

w dziale 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

246 000,00

Rozdz. 92195

Pozostała działalność

246 000,00

W tym wydatki majątkowe

246 000,00

dziale 926

Kultura fizyczna i sport

154 000,00

Rozdz. 92601

Obiekty sportowe

154 000,00

W tym wydatki majątkowe

154 000,00

§ 2

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr XXXIII/262/05 z dnia 29 grudnia 2006 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

 
Zgodnie z niniejszą uchwałą planowane
Wydatki budżetu gminy budżetu wynoszą

15 133 011,07

Dochody budżetu gminy wynoszą

12 993 233,07

Deficyt budżetu

2 139 778,00

Pokrycie deficytu
   a/ kredyty i pożyczki

2 125 257,00

   b/ wolne środki z roku 2005

14 521,00

Przychody budżetu

2 393 018,00

w tym: kredyt bankowy

1 982 540,00

           pożyczka

395 957,00

           wolne środki z roku 2005

14 521,00

Rozchody budżetu

253 240,00

w tym: spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach

113 400,00

           spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Jasienicy

139 840,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi i Skarbnikowi gminy.

§ 5

Integralną częścią uchwały są załączniki nr 1, 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/21/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2006r.

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2006
  1. wykonanie ponadplanowych dochodów za rok 2006.
  2. kwotę w wysokości 1740,00 uzyskaną z darowizn pieniężnych przeznacza się na dożywianie dzieci w szkole, przedszkolu i gimnazjum.
  3. kwotę 7 400,00 przeznacza się na realizację programu SOKRATES / program realizowany przez Gimnazjum/.
  4. kwotę uzyskaną przez Gimnazjum ze sprzedaży składników majątkowych wysokości 360,00 przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 80110.
  5. Zmiany w planie dochodów i wydatków dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynikają z dostosowania kosztów inwestycji w zakresie kanalizacji do wysokości ceny jaką osiągnięto w przetargu.
  6. Zmiany w dziale 921 i 926 wynikają z nie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych w związku z nieotrzymaniem środków z Funduszy Unijnych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/21/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 grudnia 2006r.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2006

 

dział

rozdział

Nazwa zadania

wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 087 157,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 087 157,00

1. budowa kanalizacji ul. Turystyczna /program ZPORR/

689 827,00

2. kanalizacja

397 330,00

600

Transport i Łączność

1 050 860,00

60014

Drogi Publiczne powiatowe

71 360,00

60016

Drogi Publiczne Gminne

979 500,00

1. ul. Boczna

52 000,00

2. ul. Pod Młyńską Kępą

60 000,00

3. ul. Zdrojowa od ul. Kwiatowe do ul. Wąwóz

60 000,00

4. zatoka Jaworze Centrum

27 500,00

5. zatoka Jaworze Nałęże

30 000,00

6. most ul. Górecka

60 000,00

7. most ul. Grabka

15 000,00

8. most ul. Pałacowa

15 000,00

9. Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrojowej

450 000,00

10. remont ul. Zdrowotna i Ogrodowa

20 000,00

11. chodnik ul. Turystyczna

130 000,00

12. remont pobocza ul. Średnia

60 000,00

700

Gospodarka Mieszkaniowa

68 640,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

68 640,00

wykupy gruntów

68 640,00

750

Administracja Publiczna

20 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

zakup kserokopiarki

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

716 000,00

80101

Szkoły Podstawowe

10 000,00

zakup komputerów

10 000,00

80110

Gimnazja

706 000,00

Termomodernizacja gimnazjum

706 0000,00

851

Ochrona Zdrowia

3 000,00

85111

Szpitale ogólne

3 000,00

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

358 191,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

109 191,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

128 000,00

Modernizacja parku

108 000,00

Modernizacja stawu parkowego

20 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

68 000,00

Budowa oświetlenia

68 000,00

90095

Pozostała działalność

53 000,00

Zakup samochodu

53 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

83 000,00

92195

Pozostała działalność

83 000,00

Modernizacja widowni w amfiteatrze

83 000,00

926

Kultura Fizyczna i sport

48 010,00

92601

Obiekty sportowe

60 000,00

Budowa boiska

60 000,00

Budowa toru rowerowego

154 000,00

92695

Pozostała działalność

25 010,00

budowa placu zabaw i sportu dla dzieci

25 010,00

 

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmian w budżecie gminy na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:02.01.2007 17:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:03.01.2007 08:39